29 nov 2002 17:00

Sociale uitkeringen voor zelfstandigen

Op voorstel van de heer Rik Daems, Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed inzake de sociale uitkeringen ten voordele van de zelfstandigen.

Op voorstel van de heer Rik Daems, Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed inzake de sociale uitkeringen ten voordele van de zelfstandigen.

Enerzjds beoogt dit ontwerp van koninklijk besluit de aanpassingen (**) die voortvloeien uit de verhoging van de gewone kinderbijslag voor het eerste kind met ingang van 1 januari 2001, te vervolledigen. Anderzijds heeft dit ontwerp als doel het niet-toepassen van de driedubbele indexsprong (***) op het geplaatst kind. (*) ter vervollediging van een koninklijk besluit van 13 juli 2001 dat bepaalde koninklijke besluiten wijzigde met betrekking tot het sociaal statuut van de zelfstandigen inzake de spilindex en meer bepaald het koninklijk besluit van 8 april 1976. (**) ingevoerd via het voormelde koninklijk besluit van 13 juli 2001.Bijgevolg wordt de gelegenheid te baat genomen om de tekst op te frissen voor wat betreft artikel 28 van het koninklijk besluit van 8 april 1976, voor zover dit artikel verwijst naar sommige bepalingen van artikel 25 van hetzelfde koninklijk besluit die met uitwerking vanaf 1 januari 1997 werden gewijzigd. (***) opgelegd bij het koninklijk besluit nr. 281 van 31 maart 1984 houdende bepaalde tijdelijke wijzigingen in de regeling inzake de koppeling van sommige sociale uitkeringen van de maatschappelijke zekerheid en uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk en tot toekenning van een inhaalpremie aan sommige gerechtigden op sociale uitkeringen. Een koninklijk besluit van 25 april 1984, genomen in uitvoering van artikel 2, §3 van het voormelde koninklijk besluit nr. 281, bepaalt dat deze niet-indexering inzonderheid niet op geplaatste kinderen van toepassing is.