29 nov 2002 17:00

Statuut van de militairen van het reservekader

Op voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende het statuut van de militairen van het reservekader van de krijgsmacht.

Op voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende het statuut van de militairen van het reservekader van de krijgsmacht.

Dit ontwerp geeft uitvoering aan de wet (*) houdende statuut van de militairen van het reservekader van de krijgsmacht. Dit zal het mogelijk maken het nieuwe concept van de reserve toe te passen en zo snel mogelijk met de recrutering van nieuwe reservemilitairen te kunnen starten. De totale behoefte aan reservisten moet geëvalueerd worden binnen de twee jaar na het van kracht worden van de wet (*), op basis van de in de nieuwe structuur van onze strijdkrachten geïdentificeerde functies. Deze effectieven dekken de functies die in de eenheden en de staven geïntegreerd zijn ter aanvulling van het beroepspersoneel. Ze dekken eveneens de reserve-eenheden die voorzien zijn voor de verdediging van het nationale grondgebied. De toekomstige reserve zal deels bestaan uit ex-actieve militairen en ex-dienstplichtigen (tot het uitdoven van hun verplichtingen in de reserve) en geleidelijk aan uit reservemilitairen die gerecruteerd werden onder jonge burgers zonder een militair verleden. Vanaf 2003 wordt de recrutering van een nieuwe vrijwillige reserve voorzien om de reservekaders voortkomend uit de dienstplicht geleidelijk aan te verjongen. De kosten die in 2003 moeten gedekt worden voor de toepassing van het nieuwe statuut bedragen in totaal 8.286.505 euro. Vanaf 2012 zullen de kosten 9.554.390 euro bedragen. Het budget 2002 voor de reserve bedroeg 7.046.855 euro.