29 nov 2002 17:00

Instituut voor Veiligheidsstudies en het Satellietcentrum van de EU

Op voorstel van de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, stemde de Ministerraad in met het voorontwerp van wet houdende goedkeuring van het besluit betreffende de voorrechten en immuniteiten die aan het Instituut voor Veiligheidsstudies en het Satellietcentrum van de Europese Unie, alsmede aan hun organen en de leden van hun personeel worden verleend.

Op voorstel van de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, stemde de Ministerraad in met het voorontwerp van wet houdende goedkeuring van het besluit betreffende de voorrechten en immuniteiten die aan het Instituut voor Veiligheidsstudies en het Satellietcentrum van de Europese Unie, alsmede aan hun organen en de leden van hun personeel worden verleend.

De integratie van de onderdelen van beide organen, die voordien onder de WEU (*) ressorteerden, zal de besluitvorming van de Europese Unie in het kader van het GBVB en met name het EVDB ondersteunen. Met dit doel voor ogen, heeft het centrum, dat zijn zetel heeft in Torrejon (Spanje), als taak materiaal te leveren dat het resultaat is van de analyse van satellietbeelden en aanverwante gegevens, waaronder, indien nodig, luchtfoto's. Het Instituut voor veiligheidsstudies, dat zijn zetel heeft in Parijs, zal van zijn kant bijdragen tot het besluitvormingsproces op het gebied van het GBVB, met inbegrip van het EVDB, door het verrichten van onderzoek en analyses. Het besluit van de in het kader van de Raad bijeengekomen vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten betreffende de voorrechten en immuniteiten die aan het Instituut en het Centrum worden verleend, bevat de voorrechten en immuniteiten die gewoonlijk worden toegekend aan internationale organisaties, de leden van hun organen en hun personeelsleden. (*) WEU = West-Europese Unie