29 nov 2002 17:00

Bijstandsverlening aan de ontwikkeling van computerprogramma's

Op voorstel van de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken en de heer Eddy Boutmans, Staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, ging de Ministerraad akkoord met een aanvullende overheidsopdracht, te gunnen bij onderhandelingsprocedure, met betrekking tot de bijstandsverlening aan de ontwikkeling van computerprogramma's (*).

Op voorstel van de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken en de heer Eddy Boutmans, Staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, ging de Ministerraad akkoord met een aanvullende overheidsopdracht, te gunnen bij onderhandelingsprocedure, met betrekking tot de bijstandsverlening aan de ontwikkeling van computerprogramma's (*).

In 2001 werd via een offerteaanvraag een overheidsopdracht voor de aanneming van diensten gegund aan de firma ORACLE. Het voorwerp van de opdracht was het aangaan van een kadercontract voor de aanneming van diensten op het vlak van bijstandsverlening aan de ontwikkeling van computerprogramma's, dit via de terbeschikkingstelling van de aanbestedende overheid van een "DBA-consultant" en een programmeur-consultant, ieder voor 200 dagen. Het totale bedrag van deze opdracht bedroeg 317.303,71 euro, exclusief BTW. Tijdens deze opdracht kwamen echter onverwacht een aantal aanvragen bij. Hoewel deze opdracht binnenkort ten einde loopt is het volstrekt noodzakelijk deze verder te zetten om het basisproject hier en daar nog wat bij te sturen en te kunnen antwoorden op de bijkomende aanvragen. De aanvullende opdracht behelst een bestelling voor 200 dagen tegen een bedrag van 191.968,92 euro, BTW inbegrepen (**). (*) m.a.w. een overheidsopdracht via een onderhandelingsprocedure zonder naleving van de bekendmakingsregels op basis van artikel 17, §2, 2°, a) van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten. (**) aangerekend op basistoelage 41/02.12.04.57 waarop kredieten voorhanden zijn.