29 nov 2002 17:00

Gezinsbijslag voor zelfstandigen

Op voorstel van de heer Rik Daems, Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed houdende overdracht van bevoegdheid inzake gezinsbijslag voor zelfstandigen.

Op voorstel van de heer Rik Daems, Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed houdende overdracht van bevoegdheid inzake gezinsbijslag voor zelfstandigen.

Dit ontwerp voorziet dat de Minister zijn bevoegdheid (*) overdraagt aan de leidinggevende ambtenaar van het terzake bevoegde Bestuur. De vragen tot afwijking worden immers onderzocht door het Bestuur dat terzake bevoegd is. Dit bestuur levert een advies af, dat steunt op de in de loop der jaren verworven administratieve rechtspraak. De ervaring leert ons dat de adviezen van het Bestuur bijna altijd worden opgevolgd door de Minister. Een dergelijke bevoegdheidsoverdracht bestaat reeds in het kinderbijslagstelsel voor werknemers. (*) Het koninklijk besluit van 8 april 1976 houdende regeling van de gezinsbijslag ten voordele van de zelfstandigen verleent aan de Minister van Middenstand de bevoegdheid om in behartigenswaardige gevallen af te wijken van bepaalde toekenningsvoorwaarden inzake gezinsbijslag.