29 nov 2002 17:00

Wachtuitkeringen voor werkloze werknemers in de steenkool- en staalnijverheid

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Werkgelegenheid, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed inzake het bedrag ter financiering van de wachtuitkeringen toegekend aan de werknemers van de steenkool- en staalnijverheid die hun werk verloren hebben.

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Werkgelegenheid, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed inzake het bedrag ter financiering van de wachtuitkeringen toegekend aan de werknemers van de steenkool- en staalnijverheid die hun werk verloren hebben.

De wachtuitkeringen toegekend aan de werknemers van de steenkool- en staalnijverheid die hun werk verloren hebben worden betaald via de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. Vroeger werden ze gefinancierd door een staatssubsidie. Door de wijziging van de programmawet bestaat de nieuwe financieringstechniek uit een alternatieve financiering, namelijk een deel van de opbrengst van de belasting over de toegevoegde waarde wordt toegewezen aan de sociale zekerheid. Voor wat specifiek deze wachtuitkeringen betreft dient het nodige budget elk jaar vastgesteld te worden bij een in de ministerraad overlegd koninklijk besluit. Voor het jaar 2002 dient dit bedrag, overeenkomstig de behoeften en zoals voorzien in de begroting van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, vastgesteld te worden op 5.489.000 euro. (*) tot uitvoering van artikel 66, §2, 5° van de programmawet van 2 januari 2001.