29 nov 2002 17:00

Tarifering van verstrekkingen

Op voorstel van de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Sociale Zaken en Pensioenen, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed tot vaststelling voor de jaren 2001 en volgende van de ten laste van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen aangaande kosten, verbonden aan de mededeling van de gegevens inzake de te tariferen verstrekkingen die de tariferingsdiensten aan het RIZIV (Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering) moeten melden.

Op voorstel van de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Sociale Zaken en Pensioenen, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed tot vaststelling voor de jaren 2001 en volgende van de ten laste van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen aangaande kosten, verbonden aan de mededeling van de gegevens inzake de te tariferen verstrekkingen die de tariferingsdiensten aan het RIZIV (Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering) moeten melden.

Het besluit (*) voorziet dat de kostenvergoeding van de tariferingsdiensten jaarlijks wordt bepaald en overeenstemt met een vast maximumbedrag dat jaarlijks door het Verzekeringscomité wordt vastgelegd, op voorstel van de Overeenkomstencommissie Apothekers-Verzekeringsinstellingen. (*) ter aanvulling van het koninklijk besluit van 15 juni 2001 tot vaststelling van de gegevens inzake te tariferen verstrekkingen die de tariferingsdiensten aan de verzekeringsinstellingen moeten overmaken en het koninklijk besluit van 15 juni 2001 tot vaststelling van de erkenningscriteria voor de tariferingsdiensten.