29 nov 2002 17:00

Preventieve diplomatie

Op voorstel van de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, ging de Ministerraad akkoord om volgende initiatieven inzake preventieve diplomatie, hulp aan bevolkingen die het slachtoffer zijn van conflicten, naleving van de rechten van de mens en versteviging van de rechtstaat, te financieren op de begroting 2002 van de FOD Buitenlandse Zaken:

Op voorstel van de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, ging de Ministerraad akkoord om volgende initiatieven inzake preventieve diplomatie, hulp aan bevolkingen die het slachtoffer zijn van conflicten, naleving van de rechten van de mens en versteviging van de rechtstaat, te financieren op de begroting 2002 van de FOD Buitenlandse Zaken:

1. Bevordering van de vrede in Centraal-Afrika: bekend omwille van zijn uitwisselingsprogramma's voor jongeren wenst de Belgische NGO (*) "Service Civil International" zich in de eerste helft van 2003 te begeven naar de DRC om de basis te leggen voor een partnerschap met de Congolese NGO "Humanité Nouvelle" die met straatkinderen werkt, met het oog op een nieuw uitwisselingsprogramma. 2. Bevordering van de vrede -DRC: de Nationale Bank van België (NBB) wenst samen met de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking een tweejarig programma voor technische bijstand aan de Banque Centrale du Congo (BCC) op te zetten. Er werden 15 domeinen geïdentificeerd waarvoor bijstand zal worden georganiseerd: monetair beleid, het uitbouwen van het instrumentarium voor dat beleid, boekhouding en begroting, thesaurie, beheer van de interne en externe reserves, audit, reële economie, opmaak van de betalingsbalans, opmaken en analyseren van statistieken over de openbare financiën, uitbouw van het statistisch apparaat, prudentiële controle, informatica, waardendrukkerij, interne en externe communicatie, risicocentrale en balanscentrale. Gespreid over de twee jaren zullen de diensten van de BCC ongeveer 60 stafmedewerkers naar Brussel sturen voor stages en training. Daarnaast wordt voorzien in de aankoop en levering aan de BCC van onder meer ICT-materiaal, fotokopieertoestellen, een basisuitrusting voor het opstarten van een marktzaal en uitrusting voor een wetenschappelijke bibliotheek. Twee maal per jaar zal de NBB twee kaderleden naar de BCC sturen om ter plaatse de stand van zaken te bestuderen en advies te geven. De helft van de kosten wordt gedragen door de federale overheid, de andere helft door de NBB. 3. Bevordering van de vrede - DRC: de "Fédération des Entreprises du Congo" (FEC), hierin gesteund door de Kamer van Koophandel, Nijverheid en Landbouw België-Luxemburg, Afrika, Caraïben, Pacific vzw, wenst zijn capaciteit te versterken teneinde een institutioneel kader te scheppen dat de toepassing van een integere politiek en van "good governance" waarborgt. Dit is essentieel voor een economische relance in DRC. De FEC wenst zijn diensten aan en de tussenkomsten voor zijn leden te optimaliseren, de mechanismen van verzameling, opslag; analyse, verwerking en verspreiding van gegevens te verbeteren en de contacten met de diverse nationale internationale partners te bevorderen. Dit project is complementair aan het programma van de Kamer van Koophandel, Nijverheid en Landbouw België-Luxemburg, Afrika, Caraïben, Pacific en het Verbond van Belgische Ondernemingen, gericht op de dynamisering van de economische betrekkingen tussen België en de DRC. 4. Bestrijding proliferatie kleine wapens -West-Afrika: België droeg in 2002, ten belope van 6.664 USD, bij tot de eerste fase van het project van het Instituut van de Verenigde Naties voor onderzoek naar ontwapening (UNIDIR) inzake praktische ontwapening en bevordering van de vrede in West-Afrika. UNIDIR verzoekt België nu deze steun te handhaven en bij te dragen tot de tweede fase van het project dat het accent zal leggen op de menselijke veiligheid, peace building en praktische ontwapening en meer in het bijzonder vanuit de invalshoek van de kleine en lichte wapens. België profileert zich hierin reeds verschillende jaren. 5, Bevordering van de vrede - Centraal-Afrika: op vraag van de Congolese vakverenigingen zal er, in samenwerking met de Belgische vakbonden en de IAO, in Brussel (13-17 januari 2003) een conferentie georganiseerd worden met vakverenigingen uit DRC, Burundi en Rwanda. Deze Conferentie heeft tot doel de verantwoordelijkheid van de vakverenigingen als onderdeel van de burgerlijke maatschappijen te versterken, hun politieke verantwoordelijkheid in het vredesproces te bevorderen, hun internationale erkenning te vergroten, de syndicale solidariteit te verbeteren en communicatiekanalen te ontwikkelen. 6, Bevordering van de vrede - DRC: in samenwerking met de "Confédération des Syndicats du Congo" ontwikkelde het ACV een programma dat gericht is op de hernieuwing van de syndicale actie ten voordele van de democratie, de sociale vrede en conflictpreventie. Zes specifieke doelstellingen worden beoogd: het herstel van de syndicale actie in bezette regio's en gebieden, het herdynamiseren van de syndicale organisatie als vertegenwoordigende en democratische acteur, de herdefiniëring van het plan voor syndicale actie in functie van de behoeften uitgedrukt door de werknemers en in functie van de toekomst van de DRC, informatie voor werknemers en hun families, het versterken van de sociale dialoog voor een duurzame ontwikkeling van de sociale vrede en het voorzien van begeleiding en technische hulp. 7. Bevordering van de vrede - DRC: teneinde het vredesproces in de DRC te ondersteunen en de versteviging van de rechtstaat te bevorderen, stelt het ABVV een project voor om de ambtenaren en andere werknemers van de openbare dienst in de DRC syndicale vorming te geven. Dit initiatief is gericht op een duurzaam partenariaat met de Congolese syndicale organisaties. 8. Bevordering van de vrede - CentraaI-Afrika: in samenwerking met de Internationale Arbeidsorganisatie zal het ABVV in Naïrobi een conferentie organiseren die vertegenwoordigers van de syndicaten van DRC, Rwanda, Burundi, Zimbabwe, Oeganda en Zambia bijeenbrengt. Doel is deze mensen te betrekken bij concrete nationale, regionale en internationale initiatieven die tot doel hebben de socio-economische wederopbouw, de herintegratie van verplaatste personen en andere groepen getroffen door oorlog te verzekeren. 9. Conflictpreventie en versteviging van de rechtsstaat - Regio van de Grote Meren: conform de conclusie die genomen werd naar aanleiding van het werk van de Commissie Lumumba wordt 1.250.000 EUR voorzien voor de tenuitvoerlegging van projecten in het kader van de Lumumbastichting. Deze projecten moeten voldoen aan één van de drie doelstellingen van de Stichting: het ontwikkelen van de democratie in de DRC door de financiering van projecten op het gebied van conflictpreventie; het verstevigen van de rechtsstaat en het bevorderen van de mensenrechten; het bevorderen van het onderwijs en de vorming van jongeren door de ontwikkeling van een systeem van studiebeurzen en van jongerenuitwisseling. De projecten zullen ingediend, geëvalueerd en voorgelegd worden aan de Minister van Buitenlandse Zaken volgens de normale administratieve procedure. 10. Bevordering van de vrede - Centraal-Afrika: ter ondersteuning van het vredesproces in Centraal-Afrika heeft de Belgische regering beslist de Belgische deelname aan de MONUC {Mission de l'Organisation des Nations Unies au Congo) te verdubbelen van 5 naar 10 officieren. Deze zullen ter beschikking gesteld worden van de activiteiten van de staff van het MONUC in de DRC. Deze verdubbeling is gerechtvaardigd gezien de essentiële rol die MONUC in 2003 zal geroepen zijn te vervullen in het kader van de uitvoering van het vredesakkoord van Pretoria tussen DRC en Rwanda. De VN Veiligheidsraad zal begin december de 3de fase van MONUC goedkeuren met een versterking van de effectieven van MONUC en met een mandaat voor de vrijwillige ontwapening, demobilisatie en terugkeer van de gewapende groepen in de DRC. Deze opdracht is een essentiële voorwaarde voor de terugkeer naar stabiliteit in de regio van de Grote Meren. 11. Bevordering van de mensenrechten - Internationaal Strafhof: België ondersteunt de kandidatuur van de heer Marc Bossuyt als rechter bij het Internationaal Strafhof. De heer Bossuyt nam deel aan de eerste vergadering van de Partijen bij het Internationaal Strafhof, die doorging in New York. 12. Versteviging van de Rechtsstaat -Internationale Unie Magistraten: de Internationale Unie van Magistraten /Belgische afdeling is een organisatie die de internationale contacten tussen magistraten wenst te bevorderen en tevens een betere kennis van hun respectievelijke juridische systemen. Essentieel objectief is de onafhankelijkheid van de juridische macht en de vrijwaring van de vrijheden en de rechten van de mens. 13. Versteviging van de democratie - Europa, Amerika en Islam: de Stichting "Forum d' Assilah", een NGO, organiseert reeds sinds 25 jaar de "Mossem culturel international d'Assilah". Deze "Moussem" is een dialoogplatform tussen de culturen uit het Zuiden en het Noorden, met ruimte voor recht op specificiteit en democratie. In 2003 organiseert de universiteit Al Moutamid Ibn Abbad in dit kader een aantal colloquia en symposia. Zo onder meer een colloquium over "Europa, Amerika en de Islam" dat de manifestaties ter gelegenheid van de 25ste verjaardag van de Moussem inzet. Specialisten, onderzoekers, universitairen, theologen en politieke personaliteiten zullen hun bijdrage leveren en in dialoog gaan met het publiek 14. Heropbouw van de Staat/Bevordering van de vrede - Afghanistan: in het kader van de "International Security Assistance Force (ISAF), een ad-hoccoalitie van 19 landen die binnenkort onder gemeenschappelijk Duits-Nederlands bevel zal geplaatst worden, wenst België bij te dragen tot de stabilisering van Kaboel en tot de bevordering van de vrede in Kaboel en omstreken. Het betreft meer bepaald een bijdrage tot de medische cel van ISAF III. 15. Vorming openbaar bestuur, people to people - België/Palestina/lsraël: specifieke vorming (in medische domeinen zoals het behandelen van verwondingen door kogels, brandwonden, pediatrie, ondervoeding) van verplegend personeel in Palestina is een absolute noodzaak. De vorming voor het personeel van de openbare ziekenhuizen van Rammalah en Gaza zal gegeven worden in de Brusselse Sint-Pieters en Brugmann ziekenhuizen. Nadien zullen de aldus opgeleide mensen op hun beurt zelf hun opgedane kennis doorgeven in Palestina. Op hun beurt zal het verplegend personeel van voornoemde Belgische ziekenhuizen ook een tijd verblijven in Ramallah en Gaza. Dit project, waaraan ook het OCMW van Brussel deelneemt, werd ingediend door Vice-Eerste Minister Onkelinx. 16. Bevordering van de mensenrechten - Gender-aangelegenheden: hoewel het een gemeenplaats is dat vrouwen twee keer het slachtoffer zijn bij oorlogssituaties kan men anderzijds niet genoeg hun levenskracht en vrijheidsdrang benadrukken. De strijd van enkele van deze vrouwen ten voordele van de mensenrechten (en van de vrouwenrechten die hiervan deel uitmaken) kreeg een symbolische waarde. In 1995 organiseerde de Franstalige gemeenschap van België een colloquium hieromtrent; het woord werd gegeven aan verschillende vrouwen die streden tegen het totalitarisme, zoals de Bengaalse schrijfster Talisma NASREEN, de medeoprichtster van de Algerijnse Liga voor de Mensenrechten, Khalida MESSAOUDI en de voorzitster van de Soros-Stichting in Belgrado, Sonia Licht. Acht jaar na datum wil men nu dezelfde personaliteiten, en anderen uit Azië, Latijns-Amerika en Afrika opnieuw samenbrengen in een colloquium. Dit project werd ingediend door Vice-Eerste Minister Onkelinx. 17. Bestrijding proliferatie kleine wapens -Small Arms Survey 2002: het "Centre d 'Etudes internationales" van Genève publiceert jaarlijks een interessante studie, inzake kleine en lichte wapens Deze studie vormt een zeer goede informatiebron voor al diegenen die op dit gebied actief zijn. In 2001 financierde België deze studie met 3.000.000 BEF. 18. Bevordering van de vrede - Centraal-Afrika: de spirituele leider van de Moslimgemeenschap van de DRC, de heer El Hadji Mudilo, stelt voor om in Kinshasa een Internationale Islamitische Conferentie voor de landen van Centraal-Afrika te organiseren. De Conferentie, met als thema mensenrechten, vrede en ontwikkeling zal mede-georganiseerd worden door de Moslimgemeenschappen in België en Gabon. Niet enkel de Moslimgemeenschappen uit de DRC zullen betrokken worden, maar ook deze uit verschillende andere Afrikaanse landen, Europa en Noord-Amerika. (*) NGO = niet-gouvernementele organisatie