29 nov 2002 17:00

Klinische biologie

Op voorstel van de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Sociale Zaken en Pensioenen, keurde de Ministerraad vier ontwerpen van koninklijk besluit (*) goed betreffende de forfaitaire honoraria voor sommige verstrekkingen inzake klinische biologie, verleend aan rechthebbenden die niet in een ziekenhuis zijn opgenomen.

Op voorstel van de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Sociale Zaken en Pensioenen, keurde de Ministerraad vier ontwerpen van koninklijk besluit (*) goed betreffende de forfaitaire honoraria voor sommige verstrekkingen inzake klinische biologie, verleend aan rechthebbenden die niet in een ziekenhuis zijn opgenomen.

Het gaat hier om maatregelen die de uitgaven voor klinische biologie op ambulant gebied moeten beheersen. Zij zullen een besparing van 4.214.000 euro per jaar mogelijk maken. (*) - koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 september 1992 tot vaststelling van nadere regelen betreffende de forfaitaire honoraria voor sommige verstrekkingen inzake klinische biologie, verleend aan niet in een ziekenhuis opgenomen rechthebbenden, alsmede de onderaanneming van deze verstrekkingen; - koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 december 1997 houdende de voorwaarden waaronder de toepassing van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, tot de zelfstandigen en de leden van de kloostergemeenschappen wordt verruimd; - koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1982 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden of van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het honorarium voor bepaalde verstrekkingen; - koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 37bis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.