23 sep 2022 16:05

Administratieve boetes op het vlak van voedselveiligheid

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Landbouw David Clarinval een voorontwerp van wet goed dat tot doel heeft de huidige procedure inzake administratieve boetes op het vlak van de voedselveiligheid efficiënter en doelmatiger te maken.

Deze procedurele evolutie volgt uit de verschillende ontmoetingen met de parketten en de openbare besturen, zowel op federaal, regionaal als lokaal niveau. Hieruit bleek de noodzaak van een efficiëntere procedure van administratieve boetes ten aanzien van operatoren die de slechte gewoonte hebben om niet in te gaan op een administratieve schikking. Zo wordt voorkomen dat een gevoel van straffeloosheid ontstaat, en wordt de effectieve handhaving en de gelijke behandeling van de marktdeelnemers verzekerd.

De nieuwe procedure is een verlenging van de huidige procedure. In geval van niet-betaling van de voorgestelde administratieve boete zal het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) een beslissing nemen waarbij een administratieve boete wordt opgelegd. Deze beslissing wordt gemotiveerd in feite en in rechte, en is vatbaar voor beroep bij de rechtbank van eerste aanleg. Bij niet-betaling van de opgelegde administratieve boete, kan het agentschap, op grond van een uitvoerbare titel, overgaan tot gedwongen invordering.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Voorontwerp van wet tot wijziging van Hoofdstuk III van het koninklijk besluit van 22 februari 2001 houdende organisatie van de controles die worden verricht door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen en tot wijziging van diverse wettelijke bepalingen