07 feb 2003 16:00

Administratieve en begrotingscontrole in het kader van Copernicus

Op voorstel van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister, de heer Johan Vande Lanotte, Minister van Begroting, en de heer Luc Van Den Bossche, Minister van Ambtenarenzaken, keurde de Ministerraad twee ontwerpen van koninklijk besluit (*) goed rond de administratieve beheers- en begrotingscontrole in het kader van de Copernicushervorming.

Op voorstel van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister, de heer Johan Vande Lanotte, Minister van Begroting, en de heer Luc Van Den Bossche, Minister van Ambtenarenzaken, keurde de Ministerraad twee ontwerpen van koninklijk besluit (*) goed rond de administratieve beheers- en begrotingscontrole in het kader van de Copernicushervorming.

Het gaat hier om de wijziging van de regels en procedures betreffende de begrotingscontrole, als gevolg van de hervorming van de federale overheidsdiensten. De managers zullen een a posteriori controle ondergaan en de inspectie van Financiën zal nieuwe functies toegewezen krijgen. De rol van de Inspectie van Financiën gaat van een a priori controle naar een opdracht van monitoring en toezicht van de kwaliteit van de procedures van interne controle inzake budgettair en financieel beheer. Ter herinnering: de Copernicushervorming houdt een verhoogde responsabilisering in van de managers die in de verschillende diensten belast zijn met het beheer. (*) - koninklijk besluit betreffende de administratieve, beheers- en begrotingscontrole. Dit besluit vervangt het koninklijk besluit van 16 november 1994 betreffende de administratieve en begrotingscontrole. - koninklijk besluit tot vaststelling van het statuut van de leden van het Interfederaal Korps van de Inspectie van Financiën en tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 april 1998 tot organisatie van het Interfederaal Korps van de Inspectie van Financiën.