07 feb 2003 16:00

Verslag van de vergadering

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 7 februari 2003 in de Wetstraat 16 vanaf 10.00 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt.

*

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 7 februari 2003 in de Wetstraat 16 vanaf 10.00 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt. *

De Eerste Minister heeft vooreerst de aandacht gevestigd op de Federale steun aan de initiatieven van de locale besturen die dag na dag de reiniging van de stranden organiseren. Naast de verhoging van het contingent soldaten en leden van de burgerlijke bescherming evenals de controle van de schepen, heeft de Ministerraad de PWA-reglementering versoepeld. De Ministerraad heeft ook tijdelijk het Activasysteem gewijzigd (bericht varia). Een overlegcomité wordt gehouden te Brugge, volgende maandag om 17 uur, voor een stand van zaken. Guy Verhofstadt heeft ook aangedrongen, wat betreft de maatregelen volgend op de overstromingen van eind 2002 en begin 2003, op een snel indienen van de dossiers door de slachtoffers, zonder de wettelijke einddatum van half april af te wachten. De door de Staat aangeduide deskundigen zullen zich dan gauw ter plaatse kunnen begeven (bericht 18). Guy Verhofstadt heeft ook de goedkeuring verduidelijkt, in tweede lezing en na advies van de Nationale Arbeidsraad, van het nieuwe systeem in de Horecasector. De teksten worden, ter advies binnen de maand, overgemaakt aan de Raad van State. Het systeem moet in voege treden op 1 juli 2003 (bericht 19) * * * De Ministerraad keurde de volgende punten goed: - een ontwerp van koninklijk besluit rond de verjaringstermijn inzake de uitbetaling van de pensioenen en de rechtzetting van vergissingen in administratieve beslissingen of in de uitvoering ervan (bericht 1); - een ontwerp van koninklijk besluit tot bepaling van standaardformulieren voor de overheidsopdrachten die niet onderworpen zijn aan de Europese bekendmaking (bericht 3); - twee ontwerpen van koninklijk besluit met betrekking tot de samenstelling van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO) (bericht 4-5); - twee ontwerpen van koninklijk besluit rond de administratieve beheers- en begrotingscontrole in het kader van de Copernicushervorming (bericht 6); - een ontwerp van koninklijk besluit tot toekenning van taalpremies aan de personeelsleden van het Federaal Administratief Openbaar Ambt (bericht 11) - een voorontwerp van wet tot wijziging van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek inzake verkoop, teneinde de consumenten te beschermen (bericht 15); - een ontwerp van koninklijk besluit waarbij de Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel (MIVB) gemachtigd wordt om toegang te hebben tot de informatiegegevens van het Rijksregister van de natuurlijke personen en om het identificatienummer ervan te gebruiken, teneinde de kinderen die jonger zijn dan 12 jaar en de leeftijd van 6 jaar overschreden hebben en de kinderen van kroostrijke gezinnen die een vervoersbewijs genieten, op te sporen (bericht 16); - een verslag waarin de acties worden opgesomd die werden ondernomen naar aanleiding van de overstromingen van eind 2002 en begin 2003 (bericht 18); - drie ontwerpen van koninklijk besluit in het kader van de uitvoering van het interprofessioneel akkoord 2003-2004 (bericht 20); - twee ontwerpen van koninklijk besluit met betrekking tot het gewaarborgd minimumpensioen voor werknemers (bericht 21); - een ontwerp van koninklijk besluit betreffende het kinderbijslagstelsel voor zelfstandigen (bericht 22); - een voorontwerp van wet rond de invordering van schuldvorderingen in de Europese Unie (bericht 23); - een ontwerp van koninklijk besluit met betrekking tot de administratieve geldboeten, bepaald bij wet, betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu en de volksgezondheid (bericht 24); - een ontwerp van koninklijk besluit betreffende de bescherming van de atmosfeer tegen de uitstoot van gassen en deeltjes door niet voor de weg bestemde mobiele machines (bericht 25); - de financiering op de begroting 2003 van de FOD Buitenlandse Zaken van een reeks initiatieven inzake preventieve diplomatie, hulp aan bevolkingen die het slachtoffer zijn van conflicten, naleving van de rechten van de mens en versteviging van de rechtstaat (bericht 28); - de Overeenkomst van Locarno, tot instelling van een internationale classificatie voor tekeningen en modellen van nijverheid. Deze Overeenkomst zal voor goedkeuring worden voorgelegd aan het Parlement (bericht 29); - een voorontwerp van wet houdende instemming met een aantal internationale akten betreffende de postdiensten (bericht 30).