07 feb 2003 16:00

Preventieve diplomatie

Op voorstel van de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, ging de Ministerraad akkoord om volgende initiatieven, inzake preventieve diplomatie, hulp aan bevolkingen die het slachtoffer zijn van conflicten, naleving van de rechten van de mens en versteviging van de rechtstaat, te financieren op de begroting 2003 van de FOD Buitenlandse Zaken.:

Op voorstel van de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, ging de Ministerraad akkoord om volgende initiatieven, inzake preventieve diplomatie, hulp aan bevolkingen die het slachtoffer zijn van conflicten, naleving van de rechten van de mens en versteviging van de rechtstaat, te financieren op de begroting 2003 van de FOD Buitenlandse Zaken.:

Versteviging van de democratie - colloquium «Europa, Amerika en Islam » De stichting "Forum d'Assilah", een NGO, organiseert reeds sinds 25 jaar de "Moussem culturel International d'Assilah". Deze "Moussem" is een dialoogplatform tussen de culturen uit het Zuiden en het Noorden, met ruimte voor recht op specificiteit en democratie. In 2003 organiseert de universiteit Al Moutamid Ibn Abbad in dit kader een aantal colloquia en symposia. Zo ondermeer een colloquium over "Europa, Amerika en de Islam" dat de manifestaties ter gelegenheid van de 25ste verjaardag van de Moussem inzet. Specialisten, onderzoekers, universitairen, theologen en politieke personaliteiten zullen hun bijdragen leveren en in dialoog gaan met het publiek. De Ministerraad van 29 november 2002 hechtte reeds zijn goedkeuring aan een eerste financiering van dit project (*). Versteviging van de rechtsstaat - Bosnië-Herzegovina De Hoge Vertegenwoordiger voor Bosnië-Herzegovina lanceerde een dringende oproep aan de lidstaten van de Europese Unie om steun te bekomen voor de oprichting van een Staatshof om te strijden tegen de georganiseerde misdaad en de corruptie. Meer specifiek vroeg het Bureau van de Hoog Vertegenwoordiger te Sarajevo met aandrang de detachering van de Kamervoorzitter bij het Hof van Beroep te Antwerpen (**). Hem wordt de post van Voorzitter van het nieuwe Staatshof voorgesteld. De FOD Justitie is bereid zijn salaris verder te betalen. Een bijkomende vergoeding zal door de FOD Buitenlandse Zaken ten laste genomen worden. Bevordering van de mensenrechten - Opvolging Conferentie Durban Tijdens een bezoek aan België, eind 2002, verzocht de Hoge Commissaris van de Verenigde Naties voor de Mensenrechten ons land om in 2003 deel te nemen aan de financiering van de opvolging van de Conferentie van Durban. Die financiering en in het bijzonder deze van de anti-discriminatie-eenheid van het Hoog Commissariaat gebeurt in 2003 nog op vrijwillige basis. In 2004 zullen de kosten gedragen worden door het VN-budget. Er wordt voorgesteld om een seminarie van regionale experten in Europa te financieren. Dit seminarie zal betrekking hebben op de tenuitvoerlegging van de verklaring en het actieprogramma van Durban. Op deze manier kan België nog beter zijn rol in deze materie tot zijn recht laten komen en zo de kansen op succes van dit seminarie vergroten. Bevordering van de Vrede - DRC Dit project bouwt voort op het recente bezoek van de Vice-Eerste Minister en Minister van Buitenlandse Zaken aan Centraal-Afrika. Tijdens dit bezoek werd er gepleit voor de voortzetting van de zending van de Speciale Vertegenwoordiger van de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties, de Heer Niasse, in DRC. Alle betrokken partijen van de Intercongolese Dialoog erkennen de primordiale rol van de Speciale Vertegenwoordiger en wensen dat hij het initiatief neemt om de politieke onderhandelingen te finaliseren, zoniet dreigt de dynamiek teloor te gaan die ontstaan was na de ondertekening op 31 juli 2002 van het vredesakkoord. Bevordering van de Vrede - DRC Tijdens de Ministeriële bijeenkomst tussen EU en Afrika van 28 november 2002 bood de Vice-Eerste Minister en Minister van Buitenlandse Zaken aan zijn Zuid-Afrikaanse collega Mevr. N.C. Dlamini Zuma de financiële hulp van België aan bij de Zuid Afrikaanse bemiddelingspogingen in het vredesproces in de DRC, en in het bijzonder binnen het kader van de Third Party Verification Mechanism. Dit heeft tot doel te waken over de effectieve toepassing van het vredesakkoord van Pretoria dat op 31 juli 2002 werd afgesloten tussen de Regeringen van de DRC en Rwanda. Het betreft meer bepaald de ontwapening, demobilisatie, repatriëring en reïntegratie van Rwandese ex-FAR en Interhamwe groepen in ruil voor de terugtrekking van Rwandese troepen uit het grondgebied van de DRC. Bevordering van de Mensenrechten - Internationaal Strafhof België ondersteunt de kandidatuur van de heer Marc Bossuyt om rechter te worden bij het Internationaal Strafhof. De heer Bossuyt moet begin 2003 tweemaal aanwezig zijn in New York om zijn kandidatuur te ondersteunen. Gender aangelegenheden - Afghanistan Dit project kadert in een algemeen project waarmee Handicap International de levenskwaliteit van de andersvaliden in Afghanistan wenst te verbeteren. Via het Orthopedisch Instituut van Kandahar wordt getracht om de mobiliteit (en daardoor de kwaliteit van het leven, economische situatie, fysieke en mentale gezondheid,...) van andersvaliden uit de provincie Kandahar en aanpalende provincies van Zuid-Afghanistan te vergroten. De doelgroepen zijn de vrouwelijke andersvaliden en het vrouwelijke stafpersoneel van de orthopedische workshop. Het project werd ingediend door Vice-Eerste Minister Laurette Onkelinx. Gender-aangelegenheden - Afghanistan De doelstelling van dit UNICEF-project (***) is te verzekeren dat gender-aangelegenheden, bij het herstel en de heropbouw van Afghanistan, ingebed worden in alle sectoren en dat de rechten van de Afghaanse vrouwen gewaarborgd worden zoals bepaald in de Conventie voor de Eliminatie van Alle Vormen van Discriminatie tegen Vrouwen en in de Conventie inzake Kinderrechten. De specifieke doelstelling van het project is de kennis en de capaciteit van vrouwelijke leraars te bevorderen. Het project werd ingediend door Vice-Eerste Minister Laurette Onkelinx. Gender-aangelegenheden - Afghanistan Dit project van de "Université Libre de Bruxelles" (ULB) en de vzw Afghanistan-Europe betreft steun aan de vorming van Afghaanse vrouwen en hulp aan het creëren van tewerkstelling voor weduwen. Het project omvat drie luiken: het opstarten van een taalopleiding aan de Universiteit van Herat, de installering van kinderopvang aan de universiteit van Herat en de oprichting van een atelier voor de confectie van kledij dat beheerd wordt door de weduwen van het dorp Hoze Karbas. Het project werd ingediend door Vice-Eerste Minister Laurette Onkelinx. Gender-aangelegenheden - Afghanistan De vzw "Afghanistan libre" ontwikkelde 4 projecten in Afghanistan: - een kledingsatelier voor weduwen (coöperatieve), dat tot doel heeft een vijftigtal vrouwen een inkomen te bezorgen maar eveneens alfabetiseringslessen en wiskunde om hen aldus autonoom en operationeel te laten worden; - de uitbouw van een Cultureel en Sportief Centrum voor vrouwen uit Kaboel en omstreken. Dit project zal in cofinanciering gebeuren met de Europese Commissie; - de uitbouw van centra voor primaire zorgen en voor de bescherming van moeders en kinderen. In bestaande scholen zal een verpleegeenheid ingericht worden. In een tweede fase zal dit project een plaats worden voor educatieve ontmoetingen met moeders en dochters; - steun aan het meisjeslyceum in Eshter Gram: van een groep scholieren worden de boeken, schoolbenodigdheden, enz. voor een periode van 2 jaar gefinancierd. Deze projecten worden gesteund door Vice-Eerste Minister Laurette Onkelinx. Gender-aangelegenheden - Iran "Actions in the Mediterranean" (AIM) stelt voor om een netwerk van vriendschap tussen Belgische en Iraanse vrouwen te ontwikkelen. De uitwisseling van ervaringen en een betere wederzijdse kennis zou deze vrouwen, zowel actief in politieke als in civiele organisaties, toelaten om gemeenschappelijke projecten te ontwikkelen in volgende domeinen: besluitvorming in het politieke leven, rol van de vrouwen in de arbeidswereld, deelname van de vrouwen aan het economisch leven, vrouwen en journalistiek, vrouwen en cultuur. Het project werd ingediend door Vice-Eerste Minister Onkelinx. Culturele democratisering - Joods-Marokkaanse veertiendaagse De joods-marokkaanse cultuur , zelden vertoond in zijn land van origine en ook weinig onderwezen, is daardoor heden ten dage vrijwel onbekend. De vzw's "Citoyenneté Plus" en "Musée d'Art Juif Marocain" hebben hierin verandering willen brengen door de organisatie van een veertiendaagse culturele manifestatie. Deze activiteit (toegankelijk voor een breed publiek) zal, naast zijn origineel cultureel karakter, de Belgen van Marokkaanse afkomst ook toelaten een integrerend deel van hun oorspronkelijke cultuur te leren kennen en hun hiermee te verzoenen. Het project werd ingediend door Vice-Eerste Minister Laurette Onkelinx. Gender-aangelegenheden - Marokko De Marokkaanse overheid lanceerde een "Programma voor Alfabetisering van de Vrouwen" dat zich inschrijft in het nationaal programma voor de strijd tegen analfabetisme dat het Ministerie van Nationale Opvoeding op punt stelde. Deze actie wil de graad van alfabetisering optrekken, zowel in de steden waar de getrouwde vrouw verplicht wordt om de school te verlaten als in de rurale gebieden waar ook het probleem van de schoolse structuur speelt. Inderdaad, een groot aantal vrouwen gingen nooit naar school of verlieten de school voor het einde van de door de leerplicht voorziene datum. Dit project, dat mede geïnitieerd werd door de gemeente Sint-Jans-Molenbeek en ingediend werd door de Vice-Eerste Minister Laurette Onkelinx, wenst vooruitgang te boeken op het gebied van actieve en functionele pedagogie (rekening houdend met specifieke lokale omstandigheden) en op het gebied van vorming. Gender-aangelegenheden - Maghreblanden In april 2003 wordt in Rabat een Colloquium georganiseerd rond de plaats van de vrouwen op de arbeidsmarkt in de Maghreblanden en specificiteiten, gemeenschappelijke punten en synergieën met Europa. Deze ontmoeting tussen Belgische academici en hun collega's uit de Maghreb schrijft zich in in de politiek van de Europese Unie en bouwt voort op de activiteiten van het Belgische voorzittersschap op het gebied van het Barcelona-proces. De keuze om de ontmoeting in Rabat te houden stoelt op de wens om de relaties tussen België en Marokko te verstevigen en uit te gaan van het "acquis" van de studiedag die gewijd werd aan een vergelijkende studie tussen de rol van de vrouw in de Belgische en Marokkaanse maatschappij (project goedgekeurd in de Ministerraad van 26 april 2002). Het project werd ingediend door Vice-Eerste Minister Laurette Onkelinx. Gender-aangelegenheden - Colloquium over vrouwelijke genitale verminking Meer dan 100 miljoen vrouwen en meisjes ter wereld worden geconfronteerd met het probleem van seksuele verminkingen. Bepaalde eeuwenoude gebruiken beroven vrouwen van hun meest fundamentele rechten. Sinds 1996 ijvert de vzw GAMS voor het afschaffen van deze praktijken en dit via sensibilisering, informatie en preventie. GAMS-België zal daarom in november 2003 een colloquium organiseren m.b.t. de evaluatie van de situatie inzake verminkingen in Afrika en Europa, uitwisseling van werkmethoden met de diverse actoren uit de medische, sociale, politieke en onderwijswereld. Bevordering sociale dialoog en gelijke kansenbeleid De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg stelt acht projecten voor op het gebied van bevordering van de sociale dialoog en van het gelijkekansenbeleid. Deze projecten werden ingediend door Vice-Eerste Minister Laurette Onkelinx. Bijdrage aan de ontwikkeling van de sociale dialoog in Rusland, Oekraïne en Moldavië: samenwerking tussen de 3 syndicaten o.l.v. het Internationaal syndicaal Vormingsinstituut (ABVV); Capacitybuilding voor syndicaten in DRC: het Internationaal Instituut voor Arbeidersvorming van het ACV ontwikkelde dit project; Programma van sociale dialoog in franstalig Afrika (DRC en Rwanda) door PRODIAF-IAB; Haalbaarheidsstudie voor de uitbouw van het arbeidsrecht in Albanië door het Internationaal Vormingsinstituut van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO); Uitvoering van de gemeenschappelijke verklaring, acties op het vlak van gelijke kansen, in Afghanistan door het Internationaal Vormingsinstituut van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO; Uitvoering van de gemeenschappelijke verklaring, acties op het vlak van gelijke kansen en de uitbouw van de arbeidsadministratie, met Iran door het Internationaal Vormingsinstituut van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO); Bijstand aan bedreigde syndicalisten in Colombia door IAB. Gender-aangelegenheden - Marokko en franstalig Afrika De vzw PlaNet Finance stelt twee projecten voor: - de ontwikkeling van kleine bedrijven (vrouwen zijn hier het meest bij betrokken) in de rurale gebieden van Marokko om zo een geïntegreerde dynamiek te ontwikkelen m.b.t. onderwijs, infrastructuur (water en elektriciteit) en financiering van economische activiteit; - de bevordering van de rol van de vrouw in het economische leven in landen van franstalig Afrika (Benin, Burkina Faso, Mali, Senegal en Togo) . Dit zal gebeuren door de ontwikkeling van een portaalsite die een groot aantal informaties en diensten zal leveren: documenten over kleine bedrijven in de regio, artikels inzake regionale "best practices", ratingrapporten, e-learning,... Het project werd ingediend door Vice-Eerste Minister Laurette Onkelinx. (*) zie bericht nr. 49 van 29/11/2002. (**) Guy Van Craen (***) Unicef = Kinderfonds van de Verenigde Naties