07 feb 2003 16:00

Reiniging van de stranden

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Werkgelegenheid, van mevrouw Isabelle Durant, Minister van Mobiliteit en Vervoer, de heer Jef Tavernier, Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, en de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, heeft de Ministerraad besloten de initiatieven te steunen die de plaatselijke besturen hebben genomen, die dag na dag de reiniging van de stranden verzorgen.

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Werkgelegenheid, van mevrouw Isabelle Durant, Minister van Mobiliteit en Vervoer, de heer Jef Tavernier, Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, en de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, heeft de Ministerraad besloten de initiatieven te steunen die de plaatselijke besturen hebben genomen, die dag na dag de reiniging van de stranden verzorgen.

Hiertoe, en om de inspanningen versterken, zal de Regering twee initiatieven nemen, die meteen in voege treden: 1. Afwijking van de PWA-regels om de aanwerving van PWA-werkers te vergemakkelijken De Regering heeft beslist zijn bevoegdheid tot het verlenen van afwijkingen te gebruiken voor twee vereisten van de PWA-regels in nood en in het algemeen belang: - de voorwaarde van het langdurig werkloos zijn wordt opgeheven. Dit laat toe dat alle werklozen die wensen hulp te bieden, in aanmerking komen als PWA-werker (1 dag werkloosheid voldoet); - de beperking tot 45 werkuren per maand maximum wordt geschrapt. PWA-werkers kunnen zo een onbeperkt aantal uren presteren. Bovendien zal de regering met dringende noodzakelijkheid een koninklijk besluit goedkeuren dit overtal niet in rekening te moeten brengen in de berekening van het jaarlijks maximum (terzake 630 uren per jaar). Wat betreft het bedrag dat de gemeenten, die de PWA gebruiken, ten laste moeten nemen (nl. 5 euro of 200 BEF/uur/werker), wordt beslist in de volgende Programma-wet een "Interventiefonds voor ongevallen op zee" te stichten dat de gemeenten bedragen zal voorschieten om de uitgaven te compenseren, in afwachting van inning van de bedragen bij de verantwoordelijken van de vervuiling. Deze versoepeling van de PWA-reglementering geldt voor alle PWA-werkers in België die wensen mee te werken aan de reiniging van stranden. 2. Het ACTIVA-systeem wordt gewijzigd om tegemoet te komen aan de noodsituatie Er wordt voorzien dat het Activa-systeem gebruikt kan worden, in afwijking van de voorwaarde van werkloosheidsduur, vereist om in het systeem te stappen. Een koninklijk besluit, genomen voor een periode van 3 maand (zo nodig vernieuwbaar bij ministerieel besluit), zal de gemeenten toelaten werklozen aan te werven, ongeacht hoe lang ze werkloos zijn (1 dag werkloosheid voldoet). Deze werkers zullen genieten van een - minstens halftijds - arbeidscontract en van activatie (van hun werkloosheidsvergoeding) van 500 euro per maand. De gemeenten van hun zijde zullen genieten van een 100 % vrijstelling van patroonsbijdrage aan de Sociale Zekerheid. Wat blijft te betalen aan salarissen door de gemeenten zal ook voorgeschoten worden door Interventiefonds voor ongevallen op zee, in afwachting van de vergoeding door de verantwoordelijken van de vervuiling.