07 feb 2003 16:00

Gezinsbijslag

Op voorstel van de heer Rik Daems, Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed betreffende het kinderbijslagstelsel voor zelfstandigen.

Op voorstel van de heer Rik Daems, Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed betreffende het kinderbijslagstelsel voor zelfstandigen.

Het ontwerp heeft tot doel om in de reglementering betreffende de gezinsbijslag voor zelfstandigen nieuwe bepalingen op te nemen die in het kinderbijslagstelsel voor werknemers werden ingevoerd. Deze bepalingen willen de onverenigbaarheid van de cumul tussen kinderbijslag en werkloosheidsvergoeding veralgemenen. Het merendeel van deze bepalingen kan onmiddellijk in het kinderbijslagstelsel voor zelfstandigen worden toegepast. Om de gelijklopendheid met het kinderbijslagstelsel voor werknemers te bewerkstelligen wordt de reglementering die in het kinderbijslagstelsel voor zelfstandigen van toepassing is aangepast. (*) tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 april 1976 tot aanvulling van het koninklijk besluit van 8 april 1976.