07 feb 2003 16:00

Overheidsopdrachten

Op voorstel van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot bepaling van standaardformulieren voor de overheidsopdrachten die niet onderworpen zijn aan de Europese bekendmaking.

Op voorstel van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot bepaling van standaardformulieren voor de overheidsopdrachten die niet onderworpen zijn aan de Europese bekendmaking.

Het ontwerp voert in de koninklijke besluiten tot uitvoering van de wet (*) betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten standaardformulieren in voor de aankondigingen die alleen op Belgisch niveau worden bekendgemaakt. Tot hiertoe dienden standaardformulieren enkel te worden gebruikt voor de aankondigingen van opdrachten die aan de bekendmaking op Europees niveau onderworpen zijn. In het kader van de modernisering van de overheidsbesturen zullen de aanbestedende overheden de in het Bulletin der Aanbestedingen te publiceren aankondigingen binnenkort ook via elektronische weg kunnen opsturen (**). Als de aanbestedende overheden en de ondernemingen maximaal voordeel willen halen uit deze nieuwe transmissietechniek, moeten voor die opdrachten standaardformulieren worden vastgelegd. Het ontwerp van besluit wordt overgemaakt aan de Raad van State voor advies binnen een termijn van ten hoogste één maand. (*) van 24 december 1993. (**) en niet enkel per brief of per fax.