07 feb 2003 16:00

Bescherming van de consumenten

Op voorstel van de heer Marc Verwilghen, Minister van Justitie, keurde de Ministerraad, in tweede lezing, een voorontwerp van wet goed tot wijziging van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek inzake verkoop, teneinde de consumenten te beschermen.

Op voorstel van de heer Marc Verwilghen, Minister van Justitie, keurde de Ministerraad, in tweede lezing, een voorontwerp van wet goed tot wijziging van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek inzake verkoop, teneinde de consumenten te beschermen.

Het voorontwerp werd aangepast aan de recente opmerkingen van de Raad van State. Dit voorontwerp, dat reeds door de Ministerraad was goedgekeurd (*), beoogt de omzetting in Belgisch recht van een Europese richtlijn (**) betreffende bepaalde aspecten van de verkoop van en de garantie voor consumptiegoederen. De Europese Commissie heeft onlangs aan België een met redenen omkleed advies gezonden wegens niet-omzetting van voornoemde richtlijn. (*) zie bericht nr. 36 van de Ministerraad van 8 november 2002 (**) richtlijn 1999/44/EG van het Europees Parlement en de Raad van 25 mei 1999