07 feb 2003 16:00

Tekeningen en modellen van nijverheid

Op voorstel van de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, heeft de Ministerraad besloten de Overeenkomst van Locarno, tot instelling van een internationale classificatie voor tekeningen en modellen van nijverheid, voor goedkeuring voor te leggen aan het Parlement (*).

Op voorstel van de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, heeft de Ministerraad besloten de Overeenkomst van Locarno, tot instelling van een internationale classificatie voor tekeningen en modellen van nijverheid, voor goedkeuring voor te leggen aan het Parlement (*).

Tijdens een diplomatieke conferentie te Locarno, gehouden in het kader van WIPO, de World Intellectual Property Organization, is de Overeenkomst van Locarno tot instelling van een internationale classificatie voor tekeningen en modellen van nijverheid tot stand gekomen en later gewijzigd op 28 september 1979. De Overeenkomst van Locarno tot instelling van een internationale classificatie voor tekeningen en modellen van nijverheid (hierna aangeduid als de Overeenkomst) voorziet in de uniformering van het classificatiesysteem van de tekeningen en de modellen van nijverheid. Door dit verdrag zullen de diensten voor de industriële eigendom van de Staten die partij zijn bij de Overeenkomst van Locarno gehouden zijn om in hun officiële documenten voor het depot of de inschrijving van tekeningen en modellen van de nijverheid, de classificatienummers van de klassen en de onderklassen van de internationale classificatie op te nemen, waarin de voortbrengselen waarin de tekeningen of modellen zijn belichaamd, zijn ondergebracht. Het gebruik van deze internationale classificatie maakt het mogelijk voor de deposanten van een aanvraag tot inschrijving of voor elke andere belanghebbende om te verwijzen naar een geünificeerde classificatie. Hierdoor wordt het onderzoek vereenvoudigd en belangrijk herklasseringswerk vermeden ingeval van internationale uitwisselingen van documenten. Verschillen in classificatie tussen verschillende landen kunnen inderdaad zorgen voor een substantiële kostenpost ten aanzien van de rechthebbenden die hun tekeningen en modellen internationaal wensten te beschermen. Aangezien de Overeenkomst dus onder andere de opheffing van voornoemde kosten viseert, komt deze vooral tegemoet aan de belangen van het Belgische bedrijfsleven en hun vertegenwoordigers in aangelegenheden van tekeningen en modellen. In januari 2002 hadden 40 staten de Overeenkomst reeds geratificeerd. Gelet op de verdere globalisering van economische activiteiten zal de Overeenkomst in de toekomst haar belang behouden. Het is daarom aangewezen dat België partij wordt bij de Unie van Locarno die ontstaat door de Overeenkomst. (*) gedaan te Locarno op 8 oktober 1968 en gewijzigd op 28 september 1979.