07 feb 2003 16:00

Wereldpostconventie

Op voorstel van de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed houdende instemming met de volgende internationale akten (*):
- het Zesde Protocol ter aanvulling van de Stichtingsakte van de Wereldpostvereniging (UPU);
- het Algemeen Reglement van de Wereldpostvereniging;
- de Wereldpostconventie en het Slotprotocol;
- de Overeenkomst betreffende de uitbetalingsdiensten van De Post.

Op voorstel van de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed houdende instemming met de volgende internationale akten (*): - het Zesde Protocol ter aanvulling van de Stichtingsakte van de Wereldpostvereniging (UPU); - het Algemeen Reglement van de Wereldpostvereniging; - de Wereldpostconventie en het Slotprotocol; - de Overeenkomst betreffende de uitbetalingsdiensten van De Post.

De Wereldpostvereniging (UPU), een orgaan dat afhangt van de Verenigde Naties, heeft van 23/08/99 tot 15/09/99 zijn 22ste Congres gehouden in Peking (China), waaraan 168 lidstaten hebben deelgenomen. Behalve het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie was de Belgische afvaardiging samengesteld uit vertegenwoordigers van De Post. Het Congres heeft de Conventie van de UPU aanzienlijk gewijzigd, door de Conventie van de UPU samen te voegen met de Overeenkomst betreffende de postpakketten. Inhoudelijk hebben de ingrijpende wijzigingen betrekking op: * de invoering van het principe van universele dienst; * de wijziging van de aansprakelijkheidsregels; * de berekening van de eindrechten; * de uitnodiging aan de lidstaten om in hun strafwetgeving regels op te nemen in verband met de beteugeling van het vervoer via de post van zendingen met een pedofiel of pornografisch karakter waarbij kinderen betrokken zijn. De verschillende Overeenkomsten betreffende de financiële post zijn samengevoegd tot één enkel document, "de Overeenkomst betreffende de uitbetalingsdiensten van de post". Op het ogenblik van de ondertekening van de Akten van het Congres, heeft België zich ertoe verbonden de Akten te zullen toepassen, overeenkomstig de verplichtingen die voortvloeien uit het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap. De bekrachtigde Akten treden volgens de interne Belgische rechtsorde uiterlijk op 01/01/2001 in werking. (*) gedaan te Peking op 15 september 1999.