07 feb 2003 16:00

Bescherming van de atmosfeer

Op voorstel van de heer Jef Tavernier, Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed betreffende de bescherming van de atmosfeer tegen de uitstoot van gassen en deeltjes door niet voor de weg bestemde mobiele machines.

Op voorstel van de heer Jef Tavernier, Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed betreffende de bescherming van de atmosfeer tegen de uitstoot van gassen en deeltjes door niet voor de weg bestemde mobiele machines.

Het ontwerpbesluit voorziet in de omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijnen (**) betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake maatregelen tegen de uitstoot van verontreinigende gassen en deeltjes door inwendige verbrandingsmotoren die worden gemonteerd in niet voor de weg bestemde mobiele machines. De normen die bestaan voor de uitstoot van motoren van landbouw- en bosvoertuigen worden uitgebreid naar alle andere niet voor de weg bestemde mobiele machines. (*) tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 februari 1999. (**) richtlijn 2001/63/EG van de Commissie van 17 augustus 2001 houdende aanpassing aan de technische vooruitgang van richtlijn 97/68/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 1997.