22 apr 2005 17:00

Adoptie

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Justitie, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed, houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, de Duitstalige Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Vlaamse Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, de Franse Gemeenschapscommissie en het Waals Gewest inzake de tenuitvoerlegging van de wet (*) tot hervorming van de adoptie.

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Justitie, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed, houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, de Duitstalige Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Vlaamse Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, de Franse Gemeenschapscommissie en het Waals Gewest inzake de tenuitvoerlegging van de wet (*) tot hervorming van de adoptie.

Het samenwerkingsakkoord maakt deel uit van het geheel van maatregelen die als doel hebben het adoptierecht te hervormen. Het adoptierecht is een gedeelde bevoegdheid van de federale Staat en de Gemeenschappen. Om die bevoegdheden evenwichtig uit te voeren, werd dit akkoord gesloten. Het verduidelijkt bepaalde procedures in overeenstemming met het hoger belang van het kind en met eerbied voor de fundamentele rechten die het op basis van het internationaal recht toekomen. De oprichting van een Commissie voor overleg en opvolging waarborgt het overleg over adoptie tussen de federale Staat en de Gemeenschappen. Die zal toezien op de regelmatige uitwisseling van informatie, documentatie en uniforme statistieken. Ze zal ook de opdrachten van de verschillende centrale autoriteiten op het vlak van de internationale samenwerking coördineren. Beginselen van het samenwerkingsakkoord Het akkoord bepaalt dat de voorbereiding van de kandidaat-adoptanten door de bevoegde gemeenschap wordt georganiseerd. De Gemeenschappen moeten informatie aan de oorspronkelijke ouders verstrekken over hun rechten, de bijstand en de voordelen waarop zij en/of hun familie aanspraak kunnen maken. Het is zijn ook de diensten van de bevoegde Gemeenschap die het maatschappelijk onderzoek bevolen door de jeugdrechter uitvoeren. Dat onderzoek moet aan bepaalde minimale voorwaarden beantwoorden. Ook het medisch attest dat de medische geschiktheid van de adoptant vastlegt moet aan een bepaalde vorm voldoen. Aangezien adoptie als doel heeft een afstammingsband tussen twee personen te creëren, blijft ze een federale bevoegdheid. Daarom betaalt de federale Staat het maatschappelijk onderzoek naar de geschiktheid van de kandidaat-adoptant. Ze bepaalt op grond van het aantal dossiers het loon van een bepaald aantal maatschappelijke assistenten van de Gemeenschappen. Ten slotte legt het samenwerkingsakkoord ook de regels aangaande de verzending en bewaring van bepaalde documenten vast. Het voorontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd. (*) van 24 april 2003.