22 dec 2023 20:41

Advies over een ontwerp van besluit van de Duitstalige regering betreffende de beroepsopleiding voor werkzoekenden

De ministerraad brengt op voorstel van minister van Werk Pierre-Yves Dermagne een eensluidend advies uit over het ontwerp van besluit van de Duitstalige regering tot wijziging van het besluit van de regering van 13 december 2018 betreffende de beroepsopleiding voor werkzoekenden.

Op basis van artikel  6, §1er, IX, 6° van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, zijn de gewesten bevoegd voor het bepalen van de voorwaarden waaronder vrijstellingen van beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt kunnen worden toegekend met behoud van uitkeringen aan uitkeringsgerechtigde werklozen in geval van studiehervatting, het volgen van een beroepsopleiding of een stage.

Diezelfde wet stelt dat voor het bepalen van de soort rechthebbende werkzoekende die voor de vrijstelling in aanmerking komt, het eensluidend advies van de federale ministerraad vereist is.

Bij brief van 19 oktober 2023 heeft de minister van Werk van de Duitstalige Gemeenschap aan de eerste minister en de federale minister van Werk gemeld dat het voorontwerp van besluit van de Duitstalige regering het besluit genomen op 13 december 2018 betreffende beroepsopleidingen bestemd voor werkzoekenden, wijzigt.

Het besluit van 13 december 2018 bepaalt, voor wat betreft de Duitstalige Gemeenschap, de voorwaarden op het vlak van vrijstelling van beschikbaarheid met behoud van uitkeringen in geval van studies, opleiding of stage, en heft de bepalingen hieromtrent in het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering op.

In dit kader geeft de ministerraad een eensluidend advies uit over het ontwerp van besluit van de Duitstalige regering.