11 sep 2020 18:05

Advies over twee ontwerpbesluiten van de Vlaamse regering betreffende de binnenwateren

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Mobiliteit François Bellot een positief advies uitgebracht over twee ontwerpbesluiten van de Vlaamse regering betreffende de binnenwateren.

Het betreft de volgende besluiten:

  • een ontwerp van besluit van de Vlaamse regering betreffende de onderzoekinstantie voor scheepvaartongevallen en -incidenten op binnenwateren
  • een voorontwerp van besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 25 mei 2018 tot aanpassing van de regelgeving betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang, wat betreft de elektronische meldplicht voor schepen die gevaarlijke goederen vervoeren

Krachtens de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen moeten de regeringen onderling overleg plegen over het vaststellen van de regels van politie voor het verkeer op waterwegen. Bijgevolg heeft de Vlaamse regering aan de federale regering gevraagd om advies te verlenen over voornoemd ontwerpbesluit.