23 sep 2015 13:25

Advies van de regering over twee ontwerpbesluiten van de Waalse regering betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen

De ministerraad geeft zijn advies over twee ontwerpbesluiten van de Waalse regering rond het transport van gevaarlijke goederen over de weg en over de binnenwateren.

In het kader van de omzetting van de Europese richtlijn 2014/103/EU tot derde aanpassing aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang van de bijlagen bij richtlijn 2008/68/EG betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over land heeft de Waalse regering het advies gevraagd van de federale regering over twee ontwerpbesluiten. De bijzondere wet van 6 januari 2014 met betrekking tot de zesde staatshervorming heeft immers de reglementering inzake het vervoer van gevaarlijke goederen en uitzonderlijk vervoer over de weg, met uitsluiting van de regelgeving inzake nucleair vervoer, het vervoer van explosieven en het vervoer van dierlijke stoffen die een gevaar vormen voor de bevolking, naar de Gewesten overgeheveld. 

Het gaat om de volgende ontwerpen:

  • ontwerpbesluit van de Waalse regering tot wijziging van het koninklijk besluit
    van 28 juni 2009 betreffende het vervoer via de weg of per spoor van gevaarlijke goederen, met uitzondering van ontplofbare en radioactieve stoffen
  • ontwerpbesluit van de Waalse regering tot wijziging van het koninklijk besluit
    van 31 juli 2009 betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren

De federale regering heeft over die twee ontwerpen een gunstig advies uitgebracht, mits enkele opmerkingen.

De ministerraad geeft toelating aan minister van Mobiliteit Jacqueline Galant om het advies van de regering te bezorgen aan de vicepresident van de Waalse regering, de heer Maxime Prévot.