12 feb 2010 10:47

Adviesraad voor ouderen

Samenstelling en werking van de Federale Adviesraad voor Ouderen

Samenstelling en werking van de Federale Adviesraad voor Ouderen

De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat minister van Pensioenen Michel Daerden voorlegde over de samenstelling en de werking van de federale adviesraad voor ouderen.

De federale adviesraad voor ouderen brengt op initiatief van de federale regering, van een wetgevende kamer of op eigen initiatief advies uit over het ouderenbeleid.

De raad bestaat uit 25 effectieve leden en 25 plaatsvervangende leden die organisaties van ouderen op federaal en gewestelijk niveau vertegenwoordigen. De raad bestaat uit vijf commissies:

  • pensioenen
  • gelijkheid van kansen
  • sociale integratie en bestrijding van kansarmoede
  • toegankelijkheid van de gezondheidszorg
  • mobiliteit

Het bureau coördineert de activiteiten van de raad. Het bestaat uit een ondervoorzitter van de raad en van de permanente commissies, de ambtenaren-generaal die lid zijn van de raad, de minister van Pensioenen en de minister van Sociale Zaken (of hun afgevaardigden).