12 feb 2010 10:47

Ministerraad van 12 februari 2010

De ministerraad vergaderde op vrijdag 12 februari 2010 in de Wetstraat 16 onder het voorzitterschap van eerste minister Yves Leterme.

De ministerraad vergaderde op vrijdag 12 februari 2010 in de Wetstraat 16 onder het voorzitterschap van eerste minister Yves Leterme.

Tijdens de persconferentie na de ministerraad heeft minister van Werk Joëlle Milquet het nieuwe voorontwerp van wet voorgesteld dat de arbeidstijd voor artsen, tandartsen, dierenartsen, kandidaten in opleiding en stagiairs beperkt. De maximale wekelijkse arbeidstijd zal gemiddeld 48 uur bedragen over een referteperiode van 13 weken. De minister heeft daarna aangekondigd dat er gewerkt wordt aan het nieuwe statuut van kinderverzorgsters en dat het op 1 januari 2011 in werking zal treden.

Minister van Financiën Didier Reynders heeft vervolgens meegedeeld dat de ministerraad het licht op groen heeft gezet voor het voorontwerp van wet dat de Europese richtlijnen over de ziektekostenverzekeringen in Belgisch recht omzet. 
De FOD Financiën vat een nieuwe fase van modernisering aan. De ministerraad heeft immers beslist zo'n 800.000 belastingplichtigen, die hun aangifte via een mandataris of via taxonweb indienen, geen papieren belastingaangifte meer toe te zenden. Er gaat ook een pilootproject van start dat 5.000 gepensioneerden een voorstel van aangifte zal zenden. 

Ten slotte kondigde eerste minister Yves Leterme aan dat de ministerraad de cijfers van de economische begroting 2010 had ontvangen. Volgens hem tonen de cijfers aan dat de voorzichtigheid die de regering aan de dag legt  haar streefdoel van een begrotingsevenwicht geloofwaardig maakt.