12 feb 2010 10:47

Spoorwegen

Werkgeversbijdrage voor treinabonnementen woon-werkverkeer

Werkgeversbijdrage voor treinabonnementen woon-werkverkeer

Minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven Inge Vervotte legde de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit voor dat de bijdrage van de werkgevers bepaalt in het verlies geleden door de NMBS voor de uitgifte van abonnementen voor werknemers en bedienden (wijziging kb van 28 juli 1962).

Wegens de verhoging van de treintarieven worden de facultatieve werkgeversbijdragen voor de week-,  de maandtreinkaart, de treinkaart voor drie maanden, het jaarabonnement en het abonnement voor deeltijds werkenden vanaf 1 februari 2010 aangepast.
Voor het gratis woon-werkverkeer betalen de werkgever 80% en de staat 20% van de onkosten in het kader van een derdebetalersovereenkomst.

De verplichte bijdrage van werkgevers in de prijs van treinabonnementen van werknemers bedraagt gemiddeld 75% en is vastgelegd in forfaitaire bedragen. De forfaitaire bedragen van 2009 blijven behouden.