12 feb 2010 10:47

Arbeidsduur

Arbeidsduur van geneesheren, tandartsen en dierenartsen

Arbeidsduur van geneesheren, tandartsen en dierenartsen

De ministerraad heeft een voorontwerp van wet goedgekeurd dat de arbeidsduur beperkt van geneesheren, tandartsen, dierenartsen, kandidaat-geneesheren in opleiding, kanidaat-tandartsen in opleiding en van de studenten stagiairs die zich op de uitoefening van hun beroep voorbereiden.
Het voorontwerp van wet dat minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx en minister van Werk Joëlle Milquet voorstelden, zet de Europese richtlijn 2003/88/EG in Belgisch recht om. 

Deze werknemers mogen niet meer werken dan gemiddeld 48 uur per week over een referteperiode van 13 weken. De absolute grens is 60 uur per week op voorwaarde dat de extra uren gerecupereerd worden tijdens de referteperiode. Er wordt ook een rustperiode van ten minste 12 uur opgelegd na elke werkperiode van 12 opeenvolgende uren.
 
Een werkperiode mag in geen geval meer bedragen dan 24 opeenvolgende uren.  
Er kan een bijkomende arbeidstijd van maximum 12 uur per week worden gepresteerd om een wachtdienst te verzekeren op de werkplek op voorwaarde dat de werknemer individueel en schriftelijk akkoord gaat. De mogelijkheid om een extra arbeidstijd te presteren gaat gepaard met een serie beschermingsmaatregelen die opgelegd worden door de Europese richtlijn. Indien de werknemer de extra arbeidstijd weigert, mag dat niet in zijn nadeel spelen. De bijkomende arbeidstijd moet op een bijzondere wijze worden verloond. 

Voor de werkelijk gerpresteerde uren gelden er controles en sancties. De toepassing van het wetsontwerp wordt opgevolgd door de dienst toezicht van de sociale wetten.    

Het voorontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.