12 feb 2010 10:47

Sociale zekerheid

Vereenvoudiging van de inhoudingen op bijdragen voor brugpensioenen

Vereenvoudiging van de inhoudingen op bijdragen voor brugpensioenen

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx en minister van Werk Joëlle Milquet twee ontwerpen van koninklijk besluit goedgekeurd die het zogenaamde decava-project uitvoeren. Dat project houdt een verregaande harmonisering en vereenvoudiging in van de inhoudingen op bijdragen die verschuldigd zijn op de brugpensioenen.

Het eerste ontwerp (*) omschrijft het begrip 'werkhervatting', dat een vrijstelling van sociale bijdragen verleent op de aanvullende vergoeding van het (pseudo)-brugpensioen. De berekening van de vrijstelling wordt eenvoudiger.

Het tweede ontwerp (**) verlaagt het percentage van de bijdragen op de aanvullende vergoedingen wanneer de onderneming erkend is als onderneming in moeilijkheden of in herstructurering.

Beide ontwerpen treden op 1 april 2010 in werking.

(*) tot uitvoering van hoofdstuk 6 titel XI van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen, betreffende socialezekerheidsbijdragen en inhoudingen verschuldigd op brugpensioenen, aanvullende vergoedingen bij sommige uitkeringen voor sociale zekerheid en invaliditeit. 
(**) tot wijziging van het hiervoor genoemde ontwerp van koninklijk besluit.