12 feb 2010 10:47

Goed bestuur in federale overheidsdiensten

Inventaris van de instrumenten van goed beheer

Inventaris van de instrumenten van goed beheer

De ministerraad heeft kennis genomen van de inventaris van de instrumenten van goed beheer bij de federale overheidsdiensten, de openbare instellingen van sociale zekerheid en de instellingen van openbaar nut. De inventaris die minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven Inge Vervotte voorlegde is het resultaat van een rondvraag die de FOD Personeel & Organisatie hield bij de overheidsdiensten over de meeste domeinen van de beheers- en de beleidscyclus.

Op basis van de inventaris zal de FOD P&O meetinstrumenten en -methodes invoeren die een goed bestuur bevorderen door de bestaande goede praktijken te versterken en door nieuwe impulsen te geven.