29 jan 2009 10:50

Afbakening hulpverleningszones

Afbakening van de hulpverleningszones voor de civiele veiligheid - tweede lezing

Afbakening van de hulpverleningszones voor de civiele veiligheid - tweede lezing

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Guido De Padt in tweede lezing een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat de territoriale afbakening van de hulpverleningszones vastlegt. Het ontwerp bepaalt de grenzen van de toekomstige hulpverleningszones.  

De wet van 15 mei 2007 hervormde de civiele veiligheid en creëert de basis voor de hulpverleningszones die over een eigen rechtspersoonlijkheid beschikken. Ze vormen het organisatorische niveau van de brandweer. De zones bestaan uit een netwerk van posten en hebben als taak de hulpverlening te organiseren volgens het principe van de snelste adequate hulpverlening. 

De ministerraad keurt de afbakening van de zones goed, nadat er een consultatie in twee fasen heeft plaatsgevonden. De eerste consultatie vond plaats met een raadgevend comité in elke provincie in het eerste semester van 2008. Het nationaal raadgevend comité dat op 18 juli 2008 is samengekomen heeft op basis van die adviezen de voorstellen over de afbakening van de brandweerzones geformuleerd. Het ontwerp van koninklijk besluit bevat die voorstellen mits een wijziging in de provincie Luik: het voegt de gemeenten Plombières, Welkenraedt en Baelen aan de hulpverleningszone Herve-Verviers toe.

De ministerraad heeft bovendien een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat de samenstelling en de werking van de Begeleidingscommissie voor de hervorming van de civiele veiligheid regelt. De commissie zal een jaarlijks evaluatieverslag opstellen.