24 jun 2005 17:00

Afbakening risicozones overstromingen

Op voorstel van de heer Marc Verwilghen, Minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed, tot vaststelling van de criteria die de Gewesten dienen te hanteren, om hun voorstellen inzake de afbakening van de risicozones (overstromingen) te formuleren.

Op voorstel van de heer Marc Verwilghen, Minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed, tot vaststelling van de criteria die de Gewesten dienen te hanteren, om hun voorstellen inzake de afbakening van de risicozones (overstromingen) te formuleren.

Het ontwerp bepaalt de criteria volgens welke de Gewesten de risicozones van overstroming kunnen afbakenen. De criteria kwamen tot stand in onderling overleg tussen de Gewesten en de federale overheid. Een zone kan als risicozone worden afgebakend als: - de terugkeerperiode van overstroming vanuit zee of waterlopen kleiner of gelijk is aan 25 jaar, - de terugkeerperiode van overloop of opstuwing van openbare rioleringen kleiner of gelijk is aan 25 jaar, - in andere gevallen wordt de terugkeerperiode bepaald doordat zich in de zone meer dan twee overstromingen voordeden in de laatste 10 jaar. De diepte van de overstroming in de zone is ten minste 30cm. De Gewesten maken de kaarten van de risicozones aan de Koning over op een uniforme schaal van 1:10.000. Het ontwerp en zijn technische bijlagen worden voor akkoord aan de Gewesten voorgelegd en voor advies aan de Raad van State. (*) in uitvoering van art. 68-7, §2, eerste lid van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst, zoals ingevoegd bij de wet van 21 mei 2003.