24 jun 2005 17:00

Ministerraad van 24 juni 2005

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 24 juni 2005, Wetstraat 16, vanaf 12 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt.

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 24 juni 2005, Wetstraat 16, vanaf 12 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt.

De Eerste Minister vestigde de aandacht op de hervorming van de Raad van State en de asielprocedure. Die werden door de Minister van Binnenlandse Zaken voorgesteld en door de Ministerraad goedgekeurd. De bedoeling is om de procedure en de juridische organisatie sneller en doeltreffender te maken. Van de 41.066 die in 2003 en 2004 hangende waren bij de Raad van State, handelden er 27.957 over vreemdelingenzaken. Van de 6.746 eindarresten in dergelijke dossiers, vernietigden er slechts 188 de beslissing van de Regering. Daarom voert men nu een filterprocedure in. De Raad van State zal zich concentreren op zijn twee hoofdopdrachten: de adviesverlenende functie voor de afdeling wetgeving en de rechtsprekende functie voor de afdeling administratie. De griffier krijgt de leiding van een hoofdgriffier. De functie van beheerder wordt opnieuw geëvalueerd en aangepast aan de vereisten van een modern management. Die maatregelen hebben als doel de achterstand in de dossiers over vreemdelingenzaken in te halen. De eerste voorzitter en voorzitter van de Raad van State worden volwaardige managers. Hun functie wordt een mandaat (van 6 jaar), zoals ook die van de auditeur-generaal, de adjunct-auditeur-generaal en de kamervoorzitters. Alle magistraten en personeelsleden worden geëvalueerd op hun professionele bekwaamheden en organisatietalent. Volgens de Eerste Minister zullen deze maatregelen niet alleen de behandeling van dossiers versnellen, maar ook het aantal dossiers verminderen. Daarnaast analyseerde de Ministerraad de evolutie van de uitgaven in de sector van de gezondheidszorgen. Hij besliste bijkomende maatregelen te nemen in verband met de prijs van medicijnen.