24 jun 2005 17:00

Inkomstenbelastingen

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, keurde de Ministerraad twee ontwerpen van koninklijk besluit tot wijziging van het wetboek van inkomstenbelastingen goed.

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, keurde de Ministerraad twee ontwerpen van koninklijk besluit tot wijziging van het wetboek van inkomstenbelastingen goed.

Het eerste ontwerp legt de inwerkingtreding van volgende bepalingen van de wet (*) vast, die de Europese richtlijn (**) in Belgisch recht omzet. De richtlijn betreft de belastingheffing op inkomsten uit spaargelden in de vorm van de inkomsten belastingen 1992 inzake de roerende voorheffing. Het tweede ontwerp betreft de spaarder die een vast adres in België heeft, maar zijn fiscale woonplaats in het buitenland. De artikelen 1 tot 11 en 14 van de wet (*) zijn van toepassing op de beoogde betaalde of toegekende interesten, die zijn verlopen vanaf 1 juli 2005. De inwerkingtreding is het resultaat van de beslissing die de raad van de Ministers van economie en financiën van de Europese unie (ECOFIN-raad) op 12 april 2005 nam. De artikelen 12 en 13 van de wet hebben betrekking op het stelsel van de automatische uitwisseling van inlichtingen, waartoe België in een volgende fase van de uitvoering van de spaarrichtlijn zal overgaan. Het tweede ontwerp wijzigt het koninklijk besluit (***) tot uitvoering van de wet (****) tot omzetting in Belgische recht van de Europese richtlijn (**) betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling en tot wijziging van het WIB 1992 inzake de roerende voorheffing en van het WIB (*****). De uiteindelijke gerechtigde die een vast adres in België heeft, maar als spaarder zijn fiscale woonplaats in het buitenland, moet zijn adres in het buitenland aantonen aan de hand van bewijskrachtige gegevens. (*) van 17 mei 2004. (**) 2003/48/EG van 3 juni 2003 van de Raad van de Euopese Unie. (***) van 26 maart 2005. (****) art. 4, §1, derde lid, eerste streepje, van de wet van 17 mei 2004. (*****) artikel 338bis, §1, vierde lid, eerste streepje WIB 1992.