24 jun 2005 17:00

Vakbondspremie

Op voorstel van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed, tot wijziging van verschillende bepalingen betreffende de toekenning en de uitbetaling van een vakbondspremie aan sommige personeelsleden van de overheidssector.

Op voorstel van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed, tot wijziging van verschillende bepalingen betreffende de toekenning en de uitbetaling van een vakbondspremie aan sommige personeelsleden van de overheidssector.

Het ontwerp past het koninklijk besluit (*) houdende uitvoering van de wet (**) betreffende de toekenning en de uitbetaling van een vakbondspremie en het koninklijk besluit (***) betreffende de toekenning en de uitbetaling van een vakbondspremie aan sommige personeelsleden van de overheidssector aan. De wijzigingen zijn voorzien in de programmawet, die de wettelijke basis creëert waardoor de RSZPPO (****) de geïnde bijdragen rechtstreeks aan de uitbetalingsorganismen van de vakbondsorganisaties kan doorstorten. De paragraaf (*****) die voorzag dat de bijdragen vanaf het referentiejaar 2005 in het tweede jaar volgend op het referentiejaar verschuldigd zijn, is afgeschaft. Voortaan kan men dus de vakbondspremie betalen in het jaar volgend op het referentiejaar. Men zal de voorschotten van het referentiejaar 2004 voor 31 augustus 2005 aan de vakbondsorganisaties overdragen. De vakbondsorganisaties kunnen dus in 2005 en voor 31 maart 2006 de vakbondspremie voor het jaar 2004 aan hun leden uitbetalen. Het ontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd. (*) van 26 september 1980. (**) artikel 1, b), en 4, 2° van de wet van 1 september 1980. (***) van 30 september 1980. (****) RSZPPO Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten. (*****) 5, §12 van het koninklijk besluit van 26 september 1980.