24 jun 2005 17:00

Rechtshulp voor personeelsleden van bepaalde overheidsdiensten

Op voorstel van de heer Christian Dupont, Minister van Ambtenarenzaken, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed, betreffende de rechtshulp voor de personeelsleden van bepaalde federale overheidsdiensten en de schadeloosstelling van de zaakschade die ze oplopen.

Op voorstel van de heer Christian Dupont, Minister van Ambtenarenzaken, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed, betreffende de rechtshulp voor de personeelsleden van bepaalde federale overheidsdiensten en de schadeloosstelling van de zaakschade die ze oplopen.

Het ontwerp voert een verbintenis uit het protocol van sectoraal akkoord 2003-2004 uit. Het regelt de bescherming van de personeelsleden, die voor feiten worden gedagvaard, die bij de uitoefening van hun functie plaatsvonden. De onderhandelingen met de vakbondsorganisaties leidden tot een unaniem akkoord. Het wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.