24 jun 2005 17:00

Nationaal actieplan voor kinderen

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Justitie, keurde de Ministerraad het ontwerp van nationaal actieplan inzake kinderen goed.

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Justitie, keurde de Ministerraad het ontwerp van nationaal actieplan inzake kinderen goed.

Het ontwerp past in het kader van onze internationale verplichtingen. Naar aanleiding van de bijzondere zitting van de Verenigde Naties over kinderen (mei 2002), heeft België zich ertoe verbonden een nationaal actieplan uit te werken. Eind 2003 heeft de FOD Justitie verschillende werkgroepen ingesteld die de prioriteiten inzake de rechten van het kind hebben bepaald. Een eerste werkgroep heeft zich beziggehouden met de bepaling van de prioriteiten op federaal niveau, terwijl een tweede werkgroep heeft gezorgd voor de coördinatie en integratie van de prioriteiten van alle entiteiten (federaal, gemeenschappen en gewesten). Het ontwerp van nationaal actieplan is tijdens een rondetafelgesprek op 6 mei 2004 voor commentaar voorgelegd aan het maatschappelijke middenveld. De gemaakte opmerkingen zijn door de verschillende regeringen onderzocht. De verschillende werkgroepen zijn daarna opnieuw samengekomen om het ontwerp te wijzigen. Het ontwerp van actieplan behandelt diverse aangelegenheden, zoals het ontwerp tot oprichting van een nationale commissie voor de rechten van het kind, de gezondheidszorg, de niet-begeleide minderjarige vreemdelingen, de strijd tegen de mensenhandel, de strijd tegen het roken en de opvoeding. Na goedkeuring door alle entiteiten (federaal, gemeenschappen en gewesten), wordt het actieplan aan Buitenlandse Zaken bezorgd met het oog op toezending aan de secretaris-generaal van de Verenigde Naties.