24 jun 2005 17:00

Managementfuncties in Instituut voor gelijkheid van vrouwen en mannen

Op voorstel van de heer Christian Dupont, Minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke kansen, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed, betreffende de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties binnen het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen.

Op voorstel van de heer Christian Dupont, Minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke kansen, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed, betreffende de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties binnen het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen.

Het ontwerp voert een objectieve en doorzichtige evaluatieprocedure in voor de houders van de managementfuncties in het Instituut voor gelijkheid van vrouwen en mannen. De evaluatie verloopt volgens dezelfde pricipes (*), als diegene die gelden voor de houders van managementfuncties in de federale overheidsdiensten. De uitzonderingen houden verband met de specifieke kenmerken van het Instituut. Dit is een instelling van het type B. Het heeft een Raad van bestuur en een meerhoofdig bestuur. Het ontwerp houdt rekening met het advies van de Regeringscommissaris. Het wordt aan de vakbondsonderhandeling binnen het sectorcomité XI voorgelegd. Daarna wordt het voor advies aan de Raad van State voorgelegd. (*) zie koninklijk besluit 1 februari 2005.