24 jun 2005 17:00

Winstverdeling van de Nationale Loterij

Op voorstel van de heer Johan Vande Lanotte, Minister van Begroting en Overheidsbedrijven, en de heer Christian Dupont, Minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke kansen, keurde de Ministerraad de projecten inzake armoedebestrijding goed, in het kader van de winstverdeling van de Nationale Loterij - eerste schijf.

Op voorstel van de heer Johan Vande Lanotte, Minister van Begroting en Overheidsbedrijven, en de heer Christian Dupont, Minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke kansen, keurde de Ministerraad de projecten inzake armoedebestrijding goed, in het kader van de winstverdeling van de Nationale Loterij - eerste schijf.

Wat de verdeling van de winst van de Nationale Loterij voor het dienstjaar 2005 betreft, besliste de Ministerraad op 25 maart 2005 1.887.000 euro te voorzien voor de rubriek strijd tegen de armoede. Sinds 2001 voorziet de procedure in een selectie in twee rondes. In de eerste schijf 2005 gaat het om projecten die tussen 1 december 2004 en 15 april 2005 werden ingediend. De lijst van projecten werd meegedeeld door de cel armoedebestrijding van POD Maatschappelijke Integratie. Ze werd besproken door een werkgroep waar ook de gemeenschappen en de gewesten aan deelnamen. De middelen die in het kader van dit programma werden toegewezen en aan de projectontwikkelaars van de Gewesten en de Gemeenschappen toegekend, zijn berekend in functie van het aantal geregistreerde rechthebbenden op een leefloon. De projecten houden verband met de verbetering van de lokalen en de uitrusting om de inschakeling, de opleiding en de omkadering van de meest kansarme jongeren te bevorderen.