24 jun 2005 17:00

Belastingvrijstelling giften

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het KB/WIB 92, op het vlak van de belastingvrijstelling van sommige giften.

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het KB/WIB 92, op het vlak van de belastingvrijstelling van sommige giften.

Het ontwerp legt de voorwaarden vast waaraan de instellingen die duurzame ontwikkeling ten doel hebben moeten voldoen, om de erkenning te verkrijgen waardoor de giften die ze in geld ontvangen voor de schenker fiscaal aftrekbaar zijn. Het gaat om de instellingen die: - rechtpersoonlijkheid bezitten volgens het Belgisch publiek of privaatrecht, - geen winst najagen, - hun werkzaamheden in België rechtstreeks en uitsluitend verrichten in het domein van de duurzame ontwikkeling, - die voor hun activiteiten door de Staat, een Gewest of de Duitstalige Gemeenschap worden gesubsidieerd, - met hun invloedsgebied een Gewest, de Duitstalige Gemeenschap of het gehele land bestrijken. De instellingen die enkel op lokaal vlak actief zijn, zijn uitgesloten. Het ontwerp legt ook de wijze vast waarop de aanvraag moet gebeuren.