24 jun 2005 17:00

Vermindering sociale zekerheidsbijdragen

Op voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en mevrouw Freya Van den Bossche, Minister van Werk, keurde de Ministeraad een ontwerp van koninklijk besluit goed, tot wijziging van het koniklijk besluit (*) tot uitvoering van de programmawet (**) betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake vermindering van de sociale zekerheidsbijdragen.

Op voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en mevrouw Freya Van den Bossche, Minister van Werk, keurde de Ministeraad een ontwerp van koninklijk besluit goed, tot wijziging van het koniklijk besluit (*) tot uitvoering van de programmawet (**) betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake vermindering van de sociale zekerheidsbijdragen.

De programmawet garandeert een gemiddeld minimum maandinkomen aan personen met een handicap die in een beschutte werkplaats werken. De wet voorziet dat men de loongrens voor de berekening van het lagelooncomponent van de structurele vermindering, jaarlijks kan aanpassen, in functie van de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen tijdens het vorige jaar. De indexverhoging van het gewaarborgd inkomen doet automatisch het deel van de vermindering 'lagelooncomponent' dalen. Als gevolg van de indexatie van het minimum maandinkomen op 1 november 2004, verhoogt men vanaf 1 januari 2005 de loongrens voor de beschutte werkplaatsen van 5870,71 euro tot 5988,12 euro. Daarnaast zal men om de loonindexatie voor 1 januari te compenseren, naast de verhoging van de loongrens met 2% op 1 januari van het jaar volgend op de indexatie, één maal tijdens één jaar de loongrens bijkomend met 2% verhogen. De verhoging is in verhouding met het aantal maanden verlopen sinds de indexatie van de loongrens. (*) van van 16 mei 2003. (**) hoofdstuk 7 van titel IV van de programmawet van 24 december 2002.