24 jun 2005 17:00

Oorlogsslachtoffers

Op voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed houdende heropening van de termijnen voor het indienen van aanvragen tot het bekomen van het statuut van nationale erkentelijkheid van de oorlog 1940-45 en van de veldtocht in Korea.

Op voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed houdende heropening van de termijnen voor het indienen van aanvragen tot het bekomen van het statuut van nationale erkentelijkheid van de oorlog 1940-45 en van de veldtocht in Korea.

In de loop van de vorige legislatuur keurde de Ministerraad een reeks maatregelen ten voordele van de oorlogsslachtoffers goed. Zo werd er een meerjarenplan 2003-2006 voor de oorlogsinvaliden, de oud-strijders en de oorlogsslachtoffers uitgewerkt. Sindsdien zijn andere eisen geformuleerd, die de Hoge Raad voor Oorlogsinvaliden, Oud-strijders en Oorlogsslachtoffers op hun legitimiteit en uitvoerbaarheid onderzoekt. Het voorontwerp van wet biedt nu definitief en zonder beperking van termijn de mogelijkheid, om toch een aanvraag in te dienen en om aan de erkenning die eruit voortvloeit bepaalde materiële voordelen te verbinden.