24 jun 2005 17:00

Uitvindingsoctrooien

Op voorstel van de heer Marc Verwilghen, Minister van Economie, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed, tot wijziging van het koninklijk besluit (*) betreffende de samenstelling en werking van de Commissie tot erkenning van de gemachtigden inzake uitvindingsoctrooien en de inschrijving en doorhaling in het register van de erkende gemachtigden inzake uitvindingsoctrooien.

Op voorstel van de heer Marc Verwilghen, Minister van Economie, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed, tot wijziging van het koninklijk besluit (*) betreffende de samenstelling en werking van de Commissie tot erkenning van de gemachtigden inzake uitvindingsoctrooien en de inschrijving en doorhaling in het register van de erkende gemachtigden inzake uitvindingsoctrooien.

Het ontwerp zet de Europese richtlijn (*) in Belgisch recht om. Het gaat om een algemeen stelsel van erkenning van hoger-onderwijsdiploma's, waarmee beroepsopleidingen van ten minste drie jaar worden afgesloten. Het ontwerp past de bepalingen over de onderdanen van de Europese Gemeenschap, die een inschrijving wensen in het Belgische register van erkende gemachtigden inzake uitvindingsoctrooien aan. Het schaft de verplichting voor de onderdanen van de EG af, die een inschrijving in het Belgisch register van gemachtigden wensen, om de proef af te leggen die voorzien is in de wet op de uitvindingsoctrooien, wanneer ze een gelijkwaardige kwalificatie bezitten. Het ontwerp voorziet ook in de mogelijkheid om de onderdanen van de EG te onderwerpen aan een specifieke bekwaamheidsproef, als de opleiding die ze genoten hebben betrekking heeft op vakgebieden die wezenlijk verschillend zijn van die die het Belgische diploma bestrijkt. In geval dat tot een dergelijke proef besloten wordt, voert het ontwerp de verplichting in, om vooraf na te gaan of de kennis die de aanvrager in de loop van zijn beroepservaring als erkend gemachtigde heeft verworven, van die aard is, dat die kennis het wezenlijk verschil, zoals hiervoor beschreven, geheel of gedeeltelijk dekt. (*) van 24 oktober 1988. (**) 2001/19/EG van 14 mei 2001 tot wijziging van richtlijn 89/48 EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 21 december 1988.