31 jan 2003 16:00

Afbreken van de ozonlaag

Op voorstel van de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, ging de Ministerraad akkoord met de ratificatie door België van de 3de Wijziging van het Protocol van Montreal (Montreal, 1997) betreffende stoffen die de ozonlaag afbreken.

Op voorstel van de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, ging de Ministerraad akkoord met de ratificatie door België van de 3de Wijziging van het Protocol van Montreal (Montreal, 1997) betreffende stoffen die de ozonlaag afbreken.

Op 17 december 1997 werd op de 9de Vergadering van de Partijen via de 3de Wijziging van het Protocol van Montreal een belangrijke stap gezet in de bescherming van de ozonlaag. Bijkomende maatregelen werden overeengekomen om meerdere ozonafbrekende stoffen verder aan banden te leggen. Methylbromide is een in de landbouw veelgebruikte grondontsmetter met ozonafbrekend vermogen die nu is opgenomen in de lijst van gecontroleerde stoffen. De geleidelijke uitbanning van methylbromide in geïndustrialiseerde landen wordt versneld uitgevoerd, en zal volledig zijn in 2005 in plaats van 2010, waarna uitzonderlijk gebruik enkel wordt toegelaten voor "kritische toepassingen". In ontwikkelingslanden wordt de uitbanning voorzien voor 2015 met een tussentijdse reductiestap van 20% in 2005 ten opzichte van het gemiddelde van 1995-1998. Financiële middelen werden voorzien om de ontwikkelingslanden te helpen bij het voldoen aan hun verplichtingen. Bovendien voorziet de Wijziging van Montreal in een verbod op in- en uitvoer van methylbromide vanuit en naar Staten die geen Partij zijn (niet geratificeerd hebben). Met deze maatregel beoogt men Partijen aan te moedigen om de 2de Wijziging van Kopenhagen te ratificeren en te voorkomen dat methylbromide gebruikt wordt in landen die zich er niet toe verbonden hebben om de controlemaatregelen na te leven. Het Amendement voorziet eveneens in de verplichting voor alle Partijen om een vergunningensysteem op te zetten. Dit moet de landen helpen om de internationale handel in CFK's en andere ozonafbrekende stoffen te controleren en illegale handel te ontmoedigen. Het vergunningensysteem voor controle van de handel is gebaseerd op vergunningen uitgereikt door de Partijen voor elke in- en uitvoer. Dit moet toelaten aan douane en politiediensten om niet vergunde handel op te sporen. Het systeem wordt van kracht in 2000. Voorstellen van de Europese Unie om de uitbanning van HCFK's te versnellen en productiecontroles in te voeren werden in Montreal niet aanvaard. Deze voorstellen werden echter opnieuw ingediend op de 11de Vergadering van de Partijen (*). Alhoewel er geen overeenkomst werd bereikt voor het versnellen van de uitbanning van consumptie van HCFK's werd toch aanvaard dat de productie van HCFK's aan banden wordt gelegd. België heeft de Wijziging van Montreal nu bekrachtigd en zal in de toekomst de Wijziging van Peking eveneens bekrachtigen. (*) die plaatsvond in Peking, China in november 1999.