31 jan 2003 16:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 31 januari 2003

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 31 januari 2003 in de Wetstraat 16 vanaf 10.00 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt.

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 31 januari 2003 in de Wetstraat 16 vanaf 10.00 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt.

De Eerste Minister heeft allereerst uitgeweid over de vier ontwerpen van koninklijke besluiten tot uitvoering van de wet houdende verschillende bepalingen inzake verkeersveiligheid. Deze vier besluiten gaan over: de nieuwe categorisering van de overtredingen, de onmiddellijke inning, het bevel tot betaling en het fonds van de boetes. Wij willen streng zijn maar ook rechtvaardig. De Eerste Minister heeft ook de nadruk gelegd op de instelling van het verkeersveiligheidfonds. De datum waarop de maatregelen in werking treden is nog niet vastgelegd. Een informatiecampagne voor het grote publiek zal georganiseerd worden vóór de inwerkingtreding (bericht 17-20) De Eerste Minister heeft dan melding gemaakt van het diepgaand onderzoek door de Ministerraad van de omzetting van de Europese richtlijnen naar het Belgisch recht. Guy Verhofstadt heeft daarnaast de goedkeuring vermeld van twee ontwerpen van koninklijk besluit over het statuut van de kunstenaar, in uitvoering van de programmawet (bericht 23); * * * De Ministerraad keurde de volgende punten goed: - twee ontwerpen van koninklijk besluit met betrekking tot het organieke statuut en de aanwijzing en uitoefening van de managementfuncties van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen (bericht 2); - een ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de normen voor de preventie van brand en ontploffing, waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen (bericht 3); - twee ontwerpen van koninklijk besluit waarbij toegang wordt verleend tot het Rijksregister van de natuurlijke personen (bericht 4-5); - het overmaken van twee ontwerpen van koninklijk besluit met betrekking tot het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg aan de Raad van State, voor advies binnen de maand (bericht 7); - drie ontwerpen van koninklijk besluit alsook een reeks uitvoeringsmaatregelen betreffende de overdracht van het Pasteur-instituut naar de Wetenschappelijke instelling van de Staat "Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid - Louis Pasteur" (bericht 8); - een ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de functionele kennis van de tweede taal aangepast aan de evaluatietaak en van de taalkennis die vereist is om de eenheid van rechtspraak te verzekeren (bericht 10); - een ontwerp van koninklijk besluit met betrekking tot "de aanwijzing van tweetalige adjuncten bij wijze van overgangsmaatregel in de centrale diensten van de federale overheidsdiensten". Het koninklijk besluit gaat nu voor schriftelijk advies naar de representatieve vakbonden en Vaste Commissie voor Taaltoezicht. (bericht 11); - de definitieve herhuisvesting van de centrale diensten van de Federale Overheidsdienst Financiën, die momenteel ondergebracht zijn in de Financietoren (bericht 13); - een huurvoorstel voor de huisvesting van het Bergense steunpunt van de Algemene Inspectie van de Federale Politiediensten, die los van de andere politiediensten moet worden gehuisvest (bericht 14); - een ontwerp van koninklijk besluit waarbij de activiteiten worden bepaald die de Nationale Delcrederedienst voor eigen rekening, zonder Staatsgarantie, uitoefent (bericht 15); - een reeks maatregelen met betrekking tot de verzekeringsstelsels in de luchtvaartsector (bericht 16); - een ontwerp van koninklijk besluit in verband met de bedragen die in toepassing van de wet op de ziekenhuizen door de verzekeringsinstellingen worden uitbetaald (bericht 24); - een ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de ten laste van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen aangerekende kosten, verbonden aan de mededeling van de gegevens inzake de te tariferen verstrekkingen die de tariferingdiensten aan het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering moeten meedelen (bericht 25); - een ontwerp van bijzondere wet tot instelling van een nieuwe berekeningswijze van de responsabiliseringsbijdrage ten laste van sommige werkgevers van de openbare sector (bericht 26); - een regeling die het in de toekomst permanent mogelijk maakt om ziekenhuisbedden in te leveren in ruil voor plaatsen in beschutte woonvormen en psychiatrische verzorgingstehuizen (bericht 27); - een ontwerp van koninklijk besluit dat tot doel heeft de bestaande regelgeving betreffende zuiverheideisen voor additieven in overeenstemming te brengen met de Europese regelgeving (bericht 28); - de ratificatie door België van de 3de Wijziging van het Protocol van Montreal (Montreal, 1997) betreffende stoffen die de ozonlaag afbreken (bericht 30); - een voorontwerp van wet met betrekking tot de goedkeuring van het Protocol van Cartagena inzake bioveiligheid. Dit protocol, beter bekend onder de naam "Protocol inzake bioveiligheid", werd op 29 februari 2000 goedgekeurd door 133 regeringen na vijf jaar onderhandelen. België ondertekende het protocol op 24 mei 2000 (bericht 31); - een voorontwerp van wet waardoor de Overnameovereenkomst van onregelmatig binnengekomen of verblijvende personen tussen de Regeringen van het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden, en de Regering van de Slowaakse Republiek aan het Parlement kan worden voorgelegd (bericht 32).