31 jan 2003 16:00

Tweetalige adjuncten bij wijze van overgangsmaatregel

Op voorstel van de heer Luc Van Den Bossche, Minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Besturen, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed met betrekking tot "de aanwijzing van tweetalige adjuncten bij wijze van overgangsmaatregel in de centrale diensten van de federale overheidsdiensten".

Op voorstel van de heer Luc Van Den Bossche, Minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Besturen, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed met betrekking tot "de aanwijzing van tweetalige adjuncten bij wijze van overgangsmaatregel in de centrale diensten van de federale overheidsdiensten".

Het koninklijk besluit gaat nu voor schriftelijk advies naar de representatieve vakbonden en Vaste Commissie voor Taaltoezicht. Er zullen nog taaladjuncten zijn gedurende maximaal anderhalf jaar. Dit is de tijd die elke FOD nodig heeft om de houders van een functie aan te werven die door de Koning in hun FOD werd aangeduid als een functie die de eenheid van rechtspraak verzekerd. Tweetalige adjuncten In afwachting van de aanduiding per FOD van de functies die de eenheid van rechtspraak verzekeren en de invulling ervan, worden de houders van een managementfunctie -1 beschouwd als diegene die in de FOD de eenheid van rechtspraak verzekeren. Indien die houders van een managementfunctie -1 niet de vereiste taalkennis bewezen hebben, wordt hen gedurende maximaal anderhalf jaar een taaladjunct toegevoegd. Overgangsperiode Binnen deze overgangsperiode van maximaal anderhalf jaar kan de Koning voor elke FOD functies aanduiden die de eenheid van rechtspraak verzekeren. De houders van deze functies nemen immers beslissingen die de burger aanbelangen. Een gelijke behandeling van de Vlaamse en Waalse burger dient bijgevolg verzekerd te worden.