31 jan 2003 16:00

Toegang tot het Rijksregister

Op voorstel van de heer Antoine Duquesne, Minister van Binnenlandse Zaken, keurde de Ministerraad twee ontwerpen van koninklijk besluit goed waarbij toegang wordt verleend tot het Rijksregister van de natuurlijke personen.

Op voorstel van de heer Antoine Duquesne, Minister van Binnenlandse Zaken, keurde de Ministerraad twee ontwerpen van koninklijk besluit goed waarbij toegang wordt verleend tot het Rijksregister van de natuurlijke personen.

Deze ontwerpen strekken ertoe 1. de leden van de lokale politie en van de federale politie die belast zijn met het vervullen van de taken van bestuurlijke en gerechtelijke politie, evenals de personeelsleden die behoren tot de algemene directie human resources en tot het sociaal secretariaat GPI en belast zijn met het vervullen van de taken inzake het beheer, het bestuur en de werving van het personeel, te machtigen toegang te hebben tot de informatiegegevens van het Rijksregister van de natuurlijke personen en het identificatienummer ervan te gebruiken. 2. de diensten van de Senaat te machtigen toegang te hebben tot bepaalde informatiegegevens van het Rijksregister van de natuurlijke personen en het identificatienummer ervan te gebruiken, teneinde, enerzijds, de taken betreffende de uitvoering van de wetten betreffende de kindertoeslagen voor de loonarbeiders (*) en van de door de Senaat aangenomen reglementen, overeenkomstig artikel 60 van de Grondwet, te vervullen, en anderzijds, tijdens elke vernieuwing van de Wetgevende Kamers, de verkiesbaarheidsvereisten van de verkozen of aangewezen senatoren te onderzoeken. (*) gecoördineerde wetten van 19 december 1939.