31 jan 2003 16:00

Nationale Delcrederedienst

Op voorstel van de heer Rik Daems, Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed waarbij de activiteiten worden bepaald die de Nationale Delcrederedienst voor eigen rekening, zonder Staatsgarantie, uitoefent.

Op voorstel van de heer Rik Daems, Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed waarbij de activiteiten worden bepaald die de Nationale Delcrederedienst voor eigen rekening, zonder Staatsgarantie, uitoefent.

De Nationale Delcrederedienst mag drie soorten activiteiten uitoefenen: 1. de verrichtingen voor rekening van de Staat, 2. de verrichtingen voor eigen rekening met Staatsgarantie, 3. de verrichtingen voor eigen rekening zonder Staatsgarantie. Deze laatste mogelijkheid werd voorzien om tegemoet te komen aan de Europese reglementering, meer bepaald wat betreft de verrichtingen van exportkredietverzekering op korte termijn of "verhandelbare risico's" (*). Het gaat om zowel politieke als commerciële risico's die verband houden met courante handelstransacties. De risico's worden verzekerd in het kader van een globale polis. (*) het gaat om risico's die niet door verzekeraars kunnen worden gedekt met staatssteun. De wet op de Nationale Delcrederedienst voorziet dat deze activiteit zonder Staatsgarantie moet worden omschreven bij koninklijk besluit.