31 jan 2003 16:00

Overdracht van het personeel van het voormalig Pasteurinstituut

Op voorstel van de heer Jef Tavernier, Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, heeft de Ministerraad drie ontwerpen van koninklijk besluit (*) goedgekeurd alsook een reeks uitvoeringsmaatregelen betreffende de overdracht van het Instituut Pasteur naar de Wetenschappelijke instelling van de Staat "Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid - Louis Pasteur".

Op voorstel van de heer Jef Tavernier, Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, heeft de Ministerraad drie ontwerpen van koninklijk besluit (*) goedgekeurd alsook een reeks uitvoeringsmaatregelen betreffende de overdracht van het Instituut Pasteur naar de Wetenschappelijke instelling van de Staat "Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid - Louis Pasteur".

De twee eerste ontwerpen van besluit bepalen dat het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid de opdrachten die hem werden toevertrouwd binnen het vroegere Instituut Pasteur zal blijven uitvoeren. De derde tekst heeft betrekking op de overdracht en het nieuwe federale statuut van de personeelsleden van het vroegere Instituut Pasteur van Brussel. Wegens de splitsing van de Provincie Brabant werd het personeel van het Instituut Pasteur tijdens een eerste fase, in 1995, ambtshalve overgedragen aan het Ministerie van Sociale zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu. Vervolgens werd het vanaf 30 april 1999 ambtshalve getransfereerd naar het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid - Louis Pasteur (**). Dankzij deze koninklijke besluiten zal snel een nieuw organiek kader van het Instituut kunnen worden bepaald en zal aan het voltallige personeel de voortzetting van de loopbaan worden verzekerd. (*) - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 oktober 1996 tot wijziging van de benaming van het Instituut voor Hygiëne en Epidemiologie; - koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 maart 1968 houdende instelling van het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid - Louis Pasteur van het Ministerie van Volksgezondheid, als wetenschappelijke instelling van de Staat; - koninklijk besluit houdende bepaling van de nadere regels voor de overdracht van het vroegere personeel van het Instituut Pasteur naar de Wetenschappelijke instelling van de Staat "Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid - Louis Pasteur". (**) overeenkomstig artikel 28 van de wet van 22 maart 1999 houdende diverse maatregelen inzake ambtenarenzaken.