31 jan 2003 16:00

Kunstenaarsstatuut

Op voorstel van de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Sociale Zaken en Pensioenen, en mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Werkgelegenheid, keurde de Ministerraad twee ontwerpen van koninklijk besluit (*) goed rond het kunstenaarsstatuut.

Op voorstel van de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Sociale Zaken en Pensioenen, en mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Werkgelegenheid, keurde de Ministerraad twee ontwerpen van koninklijk besluit (*) goed rond het kunstenaarsstatuut.

Het eerste ontwerp van koninklijk besluit (**) heeft tot doel een wettelijke basis in te voeren om een vrijstelling van sociale zekerheidsbijdragen door te voeren ten voordele van de kunstenaars. Het ontwerp bepaalt dat kunstenaars die onderworpen zijn aan de sociale zekerheidsregeling voor werknemers hun vakantiegeld zullen ontvangen van de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie. Het tweede ontwerp van koninklijk besluit (***) heeft tot doel een nieuwe categorie van tijdelijke arbeid in te voeren betreffende artistieke prestaties die geleverd worden mits betaling van loon en voor rekening van een occasionele werkgever of een occasionele gebruiker. Deze ontwerpen van koninklijk besluit worden voor advies overgemaakt aan de Raad van State. (*) - ontwerp van koninklijk besluit houdende maatregelen inzake de vermindering van de sociale zekerheidsbijdragen verschuldigd voor de kunstenaar en de berekening van zijn vakantiegeld; - ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 1, §6, van de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers. (**) in uitvoering van artikel 173 van de programmawet van 24 december 2002. (***) in uitvoering van artikel 182 van diezelfde wet.